نمودارهای تطبیقی

آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,186 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,212 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 38.9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,270 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 96.9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,297 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 123.9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.56%