صفحات مرتبط

نمودارهای تطبیقی

آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک اونس طلا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,228 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 27.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,235 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,249 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,244 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.92%