صفحات مرتبط

نمودارهای تطبیقی

آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,276 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,268 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,244 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,219 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 49.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.08%