صفحات مرتبط

نمودارهای تطبیقی

آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,241 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,247 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,247 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,218 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.71%