صفحات مرتبط
شاخص یاب

نمودارهای تطبیقی

آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,313 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.18 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,306 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.18 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,274 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 48.18 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,241 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 81.18 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.54%