صفحات مرتبط
شاخص یاب

نمودارهای تطبیقی

آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,284 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.51 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,291 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21.51 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,312 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 42.51 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,320 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50.51 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.98%