صفحات مرتبط

نمودارهای تطبیقی

آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,223 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,230 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,213 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 35.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,222 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.14%