صفحات مرتبط

نمودارهای تطبیقی

آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک اونس طلا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,313 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,319 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,276 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,268 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.03%