نمودارهای تطبیقی

آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,240 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,229 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 28.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,191 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 66.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,237 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.64%