نمودارهای تطبیقی

آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,260 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,283 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,317 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 50.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,302 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 35.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.79%