صفحات مرتبط

نمودارهای تطبیقی

آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک اونس طلا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,281 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,272 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,257 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 34.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,252 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 39.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.14%