صفحات مرتبط
شاخص یاب

نمودارهای تطبیقی

آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,216 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.66 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,223 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.34 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,209 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.66 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,231 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.34 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.76%