نمودارهای تطبیقی

آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,184 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,163 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 43.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,204 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,264 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 57.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.78%