صفحات مرتبط

اونس طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,234 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20.9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,229 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25.9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,216 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 38.9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,221 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33.9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.78%