صفحات مرتبط

اونس طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,281 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,266 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,242 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,220 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 45.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.71%