اونس طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,200 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,176 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 35 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,200 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,260 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 49 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.05%