صفحات مرتبط

اونس طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک اونس طلا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,257 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,265 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,259 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,237 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.67%