اونس طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,234 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,219 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,187 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 51.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,240 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.13%