صفحات مرتبط
شاخص یاب

انس طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,216 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.66 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,223 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.34 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,209 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.66 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,231 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.34 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.76%