اونس طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,189 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,221 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 42.9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,272 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 93.9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,298 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 119.9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.18%