صفحات مرتبط

اونس طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک اونس طلا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,247 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,236 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 34.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,248 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,246 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.93%