صفحات مرتبط

اونس طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک اونس طلا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,320 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21.9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,318 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,275 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,267 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 31.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.45%