صفحات مرتبط
شاخص یاب

انس طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,314 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.62 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,308 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.62 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,276 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 47.62 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,241 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 82.62 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.66%