اونس طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,262 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,278 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,316 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 41.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,302 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.14%