صفحات مرتبط

اونس طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک اونس طلا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,261 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,265 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,259 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,234 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.39%