شاخص در روز جاری

آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1,211 دلار1:31:16
1,210.8 دلار1:30:18
1,209.4 دلار1:29:16
1,209.7 دلار1:27:15
1,209.9 دلار1:26:18
1,210.8 دلار1:24:18
1,210.7 دلار1:23:18
1,210.6 دلار1:22:16
1,210.2 دلار1:21:18
1,210.3 دلار1:18:22
1,209.7 دلار1:17:16
1,209.6 دلار1:16:15
1,209 دلار1:15:19
1,208.8 دلار1:14:18
1,208.6 دلار1:13:22
1,208.3 دلار1:12:19
1,208.4 دلار1:10:19
1,208.3 دلار1:09:18
1,208.2 دلار1:06:18
1,208.3 دلار1:05:21
1,208.2 دلار1:02:16
1,208.3 دلار1:01:17
1,208.5 دلار1:00:22
1,208.4 دلار0:59:17
1,208.5 دلار0:58:16
1,208.3 دلار0:57:16
1,208.4 دلار0:56:16
1,208.3 دلار0:55:17
1,208.2 دلار0:52:18
1,208 دلار0:51:17
1,208.5 دلار0:49:20
1,208.6 دلار0:48:17
1,208.5 دلار0:47:18
1,208.4 دلار0:46:16
1,208.3 دلار0:45:16
1,208.2 دلار0:42:17
1,208.1 دلار0:41:18
1,208.3 دلار0:40:20
1,208.1 دلار0:39:16
1,208.3 دلار0:35:18
1,208.2 دلار0:34:19
1,208.4 دلار0:31:24
1,208.1 دلار0:30:22
1,208.5 دلار0:29:16
1,208.6 دلار0:28:17
1,208.9 دلار0:27:15
1,209 دلار0:26:17
1,209.1 دلار0:25:16
1,209.3 دلار0:24:23
1,209.6 دلار0:23:18
1,209 دلار0:22:18
1,208.9 دلار0:20:23
1,208.7 دلار0:18:23
1,208.5 دلار0:17:23
1,208.7 دلار0:16:22
1,208.5 دلار0:14:23
1,208.8 دلار0:12:24
1,208.7 دلار0:11:22
1,208.8 دلار0:10:24
1,209.4 دلار0:09:17
1,209.3 دلار0:07:17
1,209.5 دلار0:05:17
1,209.6 دلار0:04:18
1,209.3 دلار0:03:19
1,209.5 دلار0:02:18
1,209.9 دلار0:01:19
1,210.2 دلار0:00:21
نظرات