شاخص در روز جاری

آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1,264.5 دلار5:06:14
1,264 دلار5:05:15
1,264.2 دلار5:04:16
1,264.1 دلار5:03:15
1,264.3 دلار5:02:15
1,264.5 دلار5:01:25
1,264.3 دلار5:00:14
1,264.5 دلار4:58:16
1,264.6 دلار4:57:15
1,265 دلار4:56:16
1,265.2 دلار4:52:16
1,265 دلار4:51:17
1,264.7 دلار4:50:18
1,265.1 دلار4:49:27
1,265.5 دلار4:48:17
1,265.4 دلار4:47:14
1,265.6 دلار4:46:16
1,265.5 دلار4:45:16
1,265.6 دلار4:44:15
1,265.7 دلار4:40:20
1,265.9 دلار4:38:17
1,265.8 دلار4:37:16
1,266.1 دلار4:36:19
1,266 دلار4:35:17
1,265.9 دلار4:34:15
1,266.4 دلار4:33:18
1,266.6 دلار4:32:16
1,266.9 دلار4:31:15
1,267.6 دلار4:29:17
1,267.7 دلار4:28:17
1,267.6 دلار4:25:15
1,267.5 دلار4:24:18
1,267.4 دلار4:23:16
1,267.5 دلار4:22:19
1,267.6 دلار4:20:16
1,267.7 دلار4:18:15
1,267.6 دلار4:16:17
1,267.3 دلار4:13:16
1,267.4 دلار4:12:16
1,267.2 دلار4:10:17
1,267.3 دلار4:09:16
1,267.4 دلار4:08:18
1,267.5 دلار4:06:19
1,267.4 دلار4:04:19
1,267.3 دلار4:02:14
1,267.2 دلار4:01:16
1,267.3 دلار3:59:25
1,267.2 دلار3:58:16
1,267.3 دلار3:57:15
1,267.2 دلار3:56:17
1,267 دلار3:55:15
1,267.1 دلار3:54:15
1,267.2 دلار3:53:16
1,267.3 دلار3:50:18
1,267.1 دلار3:49:20
1,266.9 دلار3:47:15
1,267 دلار3:46:16
1,267.1 دلار3:44:17
1,267 دلار3:43:16
1,266.9 دلار3:41:15
1,267 دلار3:40:16
1,267.1 دلار3:39:16
1,267 دلار3:37:15
1,267.2 دلار3:36:17
1,267.3 دلار3:34:19
1,267.2 دلار3:33:17
1,267.5 دلار3:32:16
1,267.2 دلار3:31:16
1,267 دلار3:26:16
1,267.1 دلار3:23:15
1,267 دلار3:22:16
1,266.9 دلار3:21:18
1,267 دلار3:20:16
1,266.9 دلار3:18:16
1,266.8 دلار3:17:15
1,267 دلار3:15:14
1,267.1 دلار3:14:16
1,267.2 دلار3:13:16
1,267.1 دلار3:12:17
1,267.3 دلار3:11:15
1,267.2 دلار3:09:15
1,267.1 دلار3:08:17
1,267.2 دلار3:07:16
1,267 دلار3:01:14
1,267.1 دلار2:59:15
1,267.2 دلار2:58:16
1,267.1 دلار2:57:21
1,267 دلار2:51:17
1,266.8 دلار2:49:16
1,267.1 دلار2:48:16
1,267.2 دلار2:46:17
1,267 دلار2:42:16
1,266.9 دلار2:41:14
1,266.8 دلار2:40:14
1,266.7 دلار2:38:16
1,266.6 دلار2:37:16
1,266.5 دلار2:34:17
1,266.7 دلار2:33:15
1,266.6 دلار2:32:16
1,266.8 دلار2:31:17
1,266.7 دلار2:29:16
1,266.6 دلار2:25:16
1,266.9 دلار2:24:20
1,267.3 دلار2:22:16
1,267.2 دلار2:21:15
1,267.3 دلار2:20:15
1,267.2 دلار2:19:18
1,267.1 دلار2:18:17
1,267 دلار2:16:16
1,266.7 دلار2:14:17
1,266.6 دلار2:13:17
1,266.5 دلار2:12:16
1,266.2 دلار2:11:16
1,266.1 دلار2:10:21
1,266.3 دلار2:09:18
1,266.4 دلار2:05:14
1,266.5 دلار2:04:19
1,266.4 دلار2:03:17
1,266.5 دلار1:59:16
1,266.4 دلار1:58:17
1,266.5 دلار1:55:22
1,266.4 دلار1:52:16
1,266.3 دلار1:51:16
1,266.5 دلار1:49:14
1,266.4 دلار1:47:16
1,266.5 دلار1:46:15
1,266.4 دلار1:45:17
1,266.3 دلار1:44:14
1,266.6 دلار1:43:18
1,266.5 دلار1:41:16
1,266.9 دلار1:39:16
1,266.7 دلار1:38:18
1,267 دلار1:37:18
1,266.8 دلار1:35:18
1,266.9 دلار1:32:19
1,266.8 دلار1:31:18
نظرات