شاخص در روز جاری

آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1,176 دلار3:40:45
1,176.1 دلار3:39:42
1,175.7 دلار3:37:32
1,175.8 دلار3:36:33
1,175.6 دلار3:35:40
1,175.8 دلار3:34:33
1,175.6 دلار3:33:42
1,175.4 دلار3:32:33
1,175.2 دلار3:31:35
1,175.8 دلار3:30:34
1,175.7 دلار3:29:32
1,175.9 دلار3:28:32
1,176 دلار3:27:44
1,175.9 دلار3:26:34
1,175.7 دلار3:22:37
1,175.6 دلار3:21:35
1,175.8 دلار3:20:44
1,175.3 دلار3:19:34
1,175.5 دلار3:17:33
1,175.3 دلار3:16:43
1,175 دلار3:14:33
1,175.1 دلار3:13:35
1,174.7 دلار3:12:32
1,174.6 دلار3:11:34
1,174.4 دلار3:10:34
1,174.7 دلار3:09:32
1,175 دلار3:08:43
1,174.9 دلار3:05:34
1,174.8 دلار3:04:32
1,175.1 دلار3:01:39
1,175.2 دلار3:00:35
1,175 دلار2:59:33
1,175.1 دلار2:57:33
1,174.9 دلار2:56:42
1,174.7 دلار2:55:35
1,174.6 دلار2:54:34
1,174.3 دلار2:52:32
1,174.5 دلار2:51:32
1,174.8 دلار2:50:42
1,175.3 دلار2:49:36
1,175.1 دلار2:48:42
1,175.2 دلار2:47:31
1,175.3 دلار2:45:33
1,175.2 دلار2:44:42
1,174.9 دلار2:43:32
1,175 دلار2:40:34
1,175.3 دلار2:37:33
1,175.2 دلار2:36:34
1,175 دلار2:35:35
1,175.1 دلار2:31:35
1,174.3 دلار1:31:32
1,174.7 دلار1:29:34
1,174.5 دلار1:27:41
1,174.6 دلار1:26:32
1,174.4 دلار1:25:47
1,174.3 دلار1:23:33
1,174.4 دلار1:22:33
1,174.3 دلار1:21:42
1,174.7 دلار1:20:37
1,174.3 دلار1:19:32
1,174.1 دلار1:18:34
1,174.3 دلار1:16:33
1,174.2 دلار1:15:43
1,174.4 دلار1:14:35
1,174.2 دلار1:13:33
1,174 دلار1:12:34
1,173.8 دلار1:09:33
1,173.9 دلار1:08:43
1,173.4 دلار1:06:44
1,173.2 دلار1:04:32
1,173 دلار1:03:43
1,173.1 دلار1:01:34
1,173.2 دلار1:00:48
1,173.1 دلار0:59:35
1,172.9 دلار0:58:32
1,173 دلار0:57:41
1,172.9 دلار0:56:34
1,173.3 دلار0:55:35
1,173.1 دلار0:53:34
1,173.2 دلار0:49:37
1,173.1 دلار0:48:44
1,173.2 دلار0:47:35
1,173.3 دلار0:45:33
1,173.4 دلار0:43:35
1,173.8 دلار0:42:48
1,173.6 دلار0:40:36
1,173.1 دلار0:39:33
1,173.3 دلار0:38:34
1,173.4 دلار0:37:33
1,173.9 دلار0:36:45
1,173.8 دلار0:33:34
1,173.7 دلار0:32:47
1,173.8 دلار0:30:46
1,174 دلار0:29:34
1,173.7 دلار0:27:35
1,174.2 دلار0:25:37
1,174.3 دلار0:24:36
1,174.2 دلار0:23:34
1,174.3 دلار0:21:35
1,174.7 دلار0:20:51
1,174.2 دلار0:18:42
1,174.3 دلار0:17:33
1,174.4 دلار0:13:33
1,174.2 دلار0:11:37
1,174.4 دلار0:09:40
1,174.3 دلار0:08:46
1,174.4 دلار0:07:33
1,174.7 دلار0:06:39
1,174.5 دلار0:05:33
1,174.6 دلار0:04:32
1,174.5 دلار0:03:36
1,174.9 دلار0:01:40
1,174.5 دلار0:00:38
نظرات