صفحات مرتبط

شاخص در روز جاری

آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه
  • نرخ فعلی:1,267.70
  • بالاترین قیمت روز:1,269.00
  • پایین ترین قیمت روز:1,267.60
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,268.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۳۱
  • نرخ روز گذشته:1,268.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.9

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,267.7 دلار1:31:15
1,267.8 دلار1:30:15
1,267.6 دلار1:29:14
1,267.7 دلار1:27:14
1,267.9 دلار1:25:15
1,268.1 دلار1:24:13
1,268.2 دلار1:23:15
1,267.8 دلار1:22:13
1,268.1 دلار1:21:15
1,268 دلار1:19:14
1,268.1 دلار1:18:14
1,268 دلار1:16:14
1,267.9 دلار1:14:14
1,267.7 دلار1:13:24
1,267.8 دلار1:10:15
1,267.7 دلار1:06:15
1,267.6 دلار1:05:34
1,267.7 دلار1:01:22
1,267.8 دلار1:00:23
1,267.7 دلار0:57:21
1,267.6 دلار0:56:15
1,267.7 دلار0:55:14
1,267.8 دلار0:54:16
1,267.7 دلار0:53:21
1,267.8 دلار0:52:15
1,267.9 دلار0:51:16
1,268 دلار0:50:20
1,267.8 دلار0:49:15
1,267.7 دلار0:48:20
1,267.8 دلار0:44:26
1,267.9 دلار0:43:25
1,268 دلار0:42:16
1,267.8 دلار0:40:16
1,267.9 دلار0:39:21
1,267.7 دلار0:38:15
1,267.9 دلار0:36:14
1,268 دلار0:35:14
1,268.1 دلار0:33:20
1,268.2 دلار0:32:17
1,267.9 دلار0:31:20
1,268.1 دلار0:28:15
1,268.2 دلار0:27:18
1,268.3 دلار0:25:16
1,268.5 دلار0:24:21
1,268.3 دلار0:23:14
1,268.2 دلار0:22:14
1,268.3 دلار0:20:16
1,268.5 دلار0:18:13
1,268.6 دلار0:15:32
1,268.8 دلار0:13:26
1,269 دلار0:09:29
1,268.8 دلار0:08:22
1,268.7 دلار0:04:29
1,268.6 دلار0:02:26
1,268.7 دلار0:01:26
1,268.5 دلار0:00:30
نظرات