صفحات مرتبط

اونس طلا

  • نرخ فعلی:1,245.80
  • بالاترین قیمت روز:1,249.60
  • پایین ترین قیمت روز:1,245.20
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.24%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,248.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۶:۴۱
  • نرخ روز گذشته:1,248.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.7

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1,245.8 دلار6:41:18
1,245.6 دلار6:40:15
1,245.2 دلار6:39:14
1,245.7 دلار6:38:14
1,245.6 دلار6:37:15
1,245.8 دلار6:36:21
1,245.6 دلار6:35:17
1,245.9 دلار6:32:13
1,246.2 دلار6:31:24
1,246.4 دلار6:30:20
1,246.3 دلار6:28:24
1,246.5 دلار6:27:25
1,246.4 دلار6:24:19
1,246.5 دلار6:23:17
1,246.2 دلار6:20:23
1,246.3 دلار6:19:16
1,246.5 دلار6:17:17
1,246.3 دلار6:16:23
1,246.2 دلار6:15:24
1,246.6 دلار6:14:15
1,246.5 دلار6:13:15
1,246.9 دلار6:12:15
1,247 دلار6:11:14
1,247.2 دلار6:10:23
1,247.1 دلار6:09:26
1,246.9 دلار6:08:14
1,247 دلار6:07:15
1,247.1 دلار6:06:15
1,247.2 دلار6:05:15
1,247.3 دلار6:04:16
1,247.4 دلار6:03:15
1,247.3 دلار6:02:13
1,247.6 دلار6:01:25
1,247.5 دلار6:00:19
1,247.6 دلار5:56:15
1,247.7 دلار5:55:20
1,247.8 دلار5:53:14
1,247.7 دلار5:52:13
1,247.5 دلار5:50:16
1,247.4 دلار5:49:15
1,247.5 دلار5:48:17
1,247.4 دلار5:46:14
1,247.5 دلار5:45:15
1,247.3 دلار5:42:14
1,247.1 دلار5:41:14
1,247 دلار5:40:20
1,247.2 دلار5:39:14
1,246.9 دلار5:37:16
1,246.7 دلار5:36:24
1,246.5 دلار5:35:14
1,246.6 دلار5:34:13
1,246.7 دلار5:33:18
1,246.8 دلار5:32:24
1,246.6 دلار5:31:15
1,246.5 دلار5:30:16
1,246.6 دلار5:29:16
1,246.7 دلار5:28:25
1,246.6 دلار5:26:15
1,246.8 دلار5:25:14
1,247 دلار5:24:14
1,246.9 دلار5:23:17
1,247 دلار5:22:14
1,246.8 دلار5:21:15
1,246.7 دلار5:17:15
1,246.9 دلار5:16:16
1,246.8 دلار5:15:20
1,246.9 دلار5:14:27
1,246.8 دلار5:13:13
1,246.9 دلار5:12:14
1,246.8 دلار5:11:14
1,247.1 دلار5:10:18
1,247.2 دلار5:08:16
1,247.1 دلار5:07:16
1,247.3 دلار5:06:14
1,247.4 دلار5:05:27
1,247.5 دلار5:04:14
1,247.4 دلار5:02:17
1,247.3 دلار4:58:15
1,247.4 دلار4:57:23
1,247.3 دلار4:54:15
1,247.4 دلار4:53:13
1,247.6 دلار4:51:14
1,247.3 دلار4:50:22
1,247.4 دلار4:49:16
1,247.3 دلار4:48:14
1,247.1 دلار4:47:22
1,247 دلار4:46:18
1,246.8 دلار4:43:13
1,247.2 دلار4:39:17
1,247.3 دلار4:38:15
1,247.2 دلار4:37:25
1,247.1 دلار4:36:15
1,247 دلار4:34:17
1,246.9 دلار4:33:15
1,247 دلار4:32:18
1,246.9 دلار4:31:14
1,246.8 دلار4:29:20
1,246.6 دلار4:28:16
1,246.8 دلار4:27:14
1,247.2 دلار4:26:14
1,247.4 دلار4:25:17
1,247.3 دلار4:23:14
1,247.4 دلار4:22:18
1,247.3 دلار4:21:16
1,247.2 دلار4:19:15
1,247.3 دلار4:18:26
1,247.7 دلار4:17:14
1,247.8 دلار4:16:22
1,247.9 دلار4:15:17
1,247.8 دلار4:14:15
1,247.9 دلار4:12:15
1,247.8 دلار4:11:23
1,248 دلار4:10:21
1,247.9 دلار4:09:13
1,248.1 دلار4:06:26
1,248.2 دلار3:59:16
1,248 دلار3:57:24
1,248.2 دلار3:56:17
1,248.1 دلار3:54:14
1,248.2 دلار3:52:13
1,248.1 دلار3:49:19
1,248.2 دلار3:47:13
1,248.4 دلار3:45:13
1,248.3 دلار3:43:18
1,248.2 دلار3:41:14
1,248.3 دلار3:40:15
1,248.4 دلار3:38:19
1,248.3 دلار3:37:24
1,248.1 دلار3:34:15
1,248 دلار3:33:17
1,247.9 دلار3:32:14
1,247.8 دلار3:31:14
1,247.7 دلار3:30:18
1,247.9 دلار3:28:21
1,247.7 دلار3:27:15
1,247.8 دلار3:26:14
1,248 دلار3:24:15
1,248.1 دلار3:22:16
1,248 دلار3:21:15
1,247.7 دلار3:18:25
1,248 دلار3:17:18
1,248.1 دلار3:16:17
1,248.3 دلار3:14:18
1,248.5 دلار3:13:14
1,248.3 دلار3:12:18
1,248.4 دلار3:09:25
1,248.5 دلار3:06:18
1,248.7 دلار3:04:16
1,248.6 دلار3:03:25
1,248.4 دلار3:02:26
1,248.5 دلار3:01:17
1,248.4 دلار2:57:20
1,248.3 دلار2:55:25
1,248.4 دلار2:49:24
1,248.5 دلار2:48:21
1,248.6 دلار2:46:46
1,248.8 دلار2:45:22
1,249.5 دلار2:44:18
1,249.2 دلار2:43:18
1,249 دلار2:42:21
1,248.9 دلار2:41:23
1,248.4 دلار2:40:23
1,248.7 دلار2:37:26
1,248.5 دلار2:36:17
1,248.9 دلار2:35:18
1,249 دلار2:34:18
1,248.8 دلار2:33:19
1,249 دلار2:32:22
1,249.3 دلار2:31:21
1,249.2 دلار1:31:14
1,249.4 دلار1:30:40
1,249.6 دلار1:28:21
1,249.4 دلار1:25:14
1,249.3 دلار1:22:17
1,249.1 دلار1:20:14
1,248.8 دلار1:19:16
1,248.9 دلار1:15:18
1,249 دلار1:14:16
1,248.9 دلار1:13:20
1,249.1 دلار1:12:16
1,249 دلار1:11:16
1,248.9 دلار1:10:23
1,248.8 دلار1:08:16
1,249 دلار1:07:24
1,248.9 دلار1:06:27
1,249 دلار1:05:14
1,248.8 دلار1:04:15
1,249 دلار1:03:16
1,249.1 دلار1:02:16
1,248.8 دلار1:01:16
1,248.9 دلار1:00:26
1,248.8 دلار0:59:18
1,248.7 دلار0:57:15
1,248.6 دلار0:53:14
1,248.7 دلار0:51:25
1,248.6 دلار0:48:17
1,248.5 دلار0:47:15
1,248.6 دلار0:46:14
1,248.4 دلار0:45:24
1,248.2 دلار0:44:14
1,248.1 دلار0:40:15
1,248.3 دلار0:39:16
1,248.2 دلار0:38:15
1,248.3 دلار0:36:14
1,248.4 دلار0:35:24
1,248.3 دلار0:34:14
1,248.4 دلار0:33:15
1,248.3 دلار0:32:13
1,248.4 دلار0:30:19
1,248.5 دلار0:28:17
1,248.6 دلار0:27:20
1,248.7 دلار0:26:17
1,248.8 دلار0:25:15
1,248.6 دلار0:23:21
1,248.3 دلار0:22:15
1,248 دلار0:20:17
1,248.2 دلار0:19:14
1,248.4 دلار0:18:15
1,248.1 دلار0:17:23
1,248 دلار0:16:19
1,248.3 دلار0:15:14
1,248.5 دلار0:14:27
1,248.1 دلار0:13:14
1,248 دلار0:12:19
1,248.3 دلار0:11:15
1,248.4 دلار0:10:18
1,248.6 دلار0:09:14
1,248.8 دلار0:08:13
1,248.5 دلار0:04:18
1,248.6 دلار0:03:17
1,248.5 دلار0:02:22
1,248.4 دلار0:01:15
1,248.3 دلار0:00:19
نظرات