کالایاب
شاخص یاب

OMX Iceland Small Cap PI

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 219 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.08 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 221 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.08 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 224 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.08 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 220 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.08 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.84%