کالایاب
شاخص یاب

OMX Helsinki Small Cap PI

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 377 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 379 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 376 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.32 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 373 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.32 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.96%