کالایاب
شاخص یاب

OMX Helsinki 25

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,824 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 31.33 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,878 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22.67 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,910 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 54.67 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,996 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 140.67 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.65%