شاخص یاب

اومیسگو / OmiseGO

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3292 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.6708 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.6708 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 50.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.6708 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 170.34%