اومیسگو / OmiseGO

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک اومیسگو / OmiseGO در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.479 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.479 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 33.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.479 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.479 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33.07%