شاخص یاب

اومیسگو / OmiseGO

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3285 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 32.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3285 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 32.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.6715 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 50.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.6715 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 125.82%