کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

نفت اپک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 67 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.78 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 66 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.78 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 62 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.78 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 66 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.78 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.7%