نفت اپک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 52 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.17 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 52 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.17 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 48 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.17 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 46 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.17 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.41%