صفحات مرتبط

نفت اپک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 47.44 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 49 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.56 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 51 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.56 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 52 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.56 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.61%