صفحات مرتبط
شاخص یاب

نفت اپک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 75 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 74 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 73 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.1 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 69 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.9 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.2%