صفحات مرتبط
شاخص یاب

نفت اپک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 72 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.18 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 75 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.18 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 76 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.18 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 75 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.18 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.42%