نفت اپک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 47 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.98 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 45 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.98 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 45 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.98 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 44 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.98 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.86%