صفحات مرتبط

نفت اپک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 50 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.82 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 52 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.82 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 53 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.82 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 49 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.18 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.37%