صفحات مرتبط

نفت اپک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک نفت اپک در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 55 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.83 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 55 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.83 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,355,606 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,355,550.17 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6010299.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,961,088 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,961,032.17 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3512506.13%