نفت اپک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 48 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.51 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 47 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.51 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 44 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.51 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 44 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.51 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.25%