نفت اپک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 53 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 53 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 52 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 48 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.25%