صفحات مرتبط

نفت اپک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 51 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 51 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 52 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 50 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.25%