صفحات مرتبط

نفت برنت

  • نرخ فعلی:45.29
  • بالاترین قیمت روز:45.32
  • پایین ترین قیمت روز:45.19
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:45.25
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲:۴۰
  • نرخ روز گذشته:45.24
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.05

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
45.29 دلار2:40:20
45.32 دلار2:33:18
45.31 دلار2:31:18
45.32 دلار2:30:25
45.29 دلار2:29:20
45.26 دلار2:02:17
45.27 دلار2:00:24
45.28 دلار1:42:20
45.27 دلار1:41:18
45.26 دلار1:38:23
45.28 دلار1:37:19
45.3 دلار1:36:18
45.28 دلار1:35:17
45.3 دلار1:33:18
45.29 دلار1:32:19
45.27 دلار1:29:17
45.29 دلار1:25:18
45.28 دلار1:24:21
45.27 دلار1:23:16
45.24 دلار1:20:23
45.25 دلار1:19:18
45.27 دلار1:18:18
45.26 دلار1:17:17
45.28 دلار1:14:20
45.27 دلار1:13:25
45.23 دلار1:09:37
45.22 دلار1:07:36
45.21 دلار1:05:46
45.2 دلار1:04:37
45.22 دلار1:03:39
45.21 دلار1:01:36
45.22 دلار1:00:40
45.2 دلار0:57:17
45.19 دلار0:56:19
45.21 دلار0:54:18
45.2 دلار0:53:20
45.21 دلار0:40:35
45.22 دلار0:26:19
45.23 دلار0:25:20
45.22 دلار0:22:19
45.25 دلار0:20:20
45.27 دلار0:18:17
45.28 دلار0:17:22
45.26 دلار0:15:21
45.28 دلار0:13:22
45.27 دلار0:12:20
45.28 دلار0:11:21
45.27 دلار0:10:24
45.26 دلار0:07:20
45.25 دلار0:04:19
45.24 دلار0:03:21
45.25 دلار0:02:19
45.26 دلار0:01:16
45.25 دلار0:00:26
نظرات