نفت برنت

  • نرخ فعلی:54.32
  • بالاترین قیمت روز:54.38
  • پایین ترین قیمت روز:54.17
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.12
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:54.2
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۵:۰۸
  • نرخ روز گذشته:54.23
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.09

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
54.32 دلار5:08:15
54.33 دلار5:06:16
54.34 دلار5:05:18
54.36 دلار5:03:22
54.35 دلار4:59:16
54.32 دلار4:58:19
54.37 دلار4:55:18
54.36 دلار4:52:16
54.35 دلار4:50:19
54.36 دلار4:46:14
54.38 دلار4:44:17
54.36 دلار4:43:15
54.34 دلار4:42:17
54.22 دلار2:40:22
54.21 دلار2:32:17
54.18 دلار2:09:41
54.19 دلار2:03:18
54.18 دلار1:49:43
54.17 دلار1:45:17
54.18 دلار1:43:19
54.19 دلار1:43:00
54.21 دلار1:40:24
54.2 دلار1:39:33
54.21 دلار1:39:15
54.2 دلار1:36:26
54.21 دلار1:33:25
54.19 دلار1:32:43
54.17 دلار1:32:35
54.19 دلار1:31:19
54.17 دلار1:29:35
54.18 دلار1:26:18
54.21 دلار1:21:25
54.2 دلار1:17:18
54.22 دلار1:10:22
54.23 دلار1:09:22
54.22 دلار1:09:21
54.23 دلار1:04:24
54.22 دلار1:00:05
54.23 دلار0:58:18
54.22 دلار0:57:15
54.21 دلار0:55:21
54.22 دلار0:51:16
54.23 دلار0:47:17
54.22 دلار0:46:17
54.23 دلار0:44:29
54.22 دلار0:42:33
54.21 دلار0:39:16
54.22 دلار0:37:21
54.21 دلار0:27:22
54.2 دلار0:25:23
54.21 دلار0:22:22
54.2 دلار0:18:27
54.19 دلار0:17:59
54.21 دلار0:15:17
54.2 دلار0:11:19
54.21 دلار0:07:24
54.2 دلار0:05:20
54.21 دلار0:04:22
54.2 دلار0:02:24
نظرات