نفت برنت

  • نرخ فعلی:53.84
  • بالاترین قیمت روز:54.03
  • پایین ترین قیمت روز:53.78
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.22%
  • نرخ بازگشایی بازار:53.92
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۷:۲۱
  • نرخ روز گذشته:53.93
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.09

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
53.84 دلار7:21:42
53.85 دلار7:15:34
53.83 دلار7:09:35
53.84 دلار7:08:43
53.83 دلار7:01:44
53.82 دلار6:57:32
53.79 دلار6:55:43
53.78 دلار6:53:33
53.8 دلار6:51:32
53.83 دلار6:49:33
53.84 دلار6:45:43
53.86 دلار6:44:33
53.87 دلار6:43:33
53.84 دلار6:42:34
53.85 دلار6:41:34
53.86 دلار6:40:35
53.84 دلار6:39:43
53.81 دلار6:38:33
53.82 دلار6:37:33
53.84 دلار6:35:34
53.88 دلار6:34:33
53.89 دلار6:33:33
53.91 دلار6:32:43
53.92 دلار6:30:42
53.91 دلار6:26:43
53.93 دلار6:25:33
53.94 دلار6:23:33
53.93 دلار6:22:36
53.92 دلار6:18:32
53.95 دلار6:16:33
53.94 دلار6:09:32
53.95 دلار6:06:33
53.96 دلار6:05:43
53.98 دلار6:04:34
53.95 دلار6:03:33
53.94 دلار6:00:36
53.95 دلار5:54:34
53.94 دلار5:52:33
53.93 دلار5:51:43
53.92 دلار5:45:34
53.94 دلار5:43:34
53.95 دلار5:41:54
53.93 دلار5:40:44
53.92 دلار5:38:32
53.94 دلار5:36:33
53.93 دلار5:35:34
53.95 دلار5:33:32
53.94 دلار5:31:33
53.93 دلار5:29:35
53.91 دلار5:28:41
53.9 دلار5:26:34
53.91 دلار5:25:32
53.9 دلار5:23:33
53.91 دلار5:20:39
53.93 دلار5:20:14
53.94 دلار5:17:33
53.93 دلار5:15:43
53.92 دلار5:12:43
53.9 دلار5:08:33
53.89 دلار5:06:35
53.9 دلار5:03:45
53.91 دلار5:02:33
53.89 دلار5:00:35
53.88 دلار4:59:34
53.89 دلار4:58:34
53.91 دلار4:57:33
53.93 دلار4:56:43
53.94 دلار4:55:35
53.93 دلار4:54:33
53.94 دلار4:50:33
53.96 دلار4:47:32
53.95 دلار4:46:33
53.96 دلار4:45:43
53.97 دلار4:44:34
53.95 دلار4:42:32
53.98 دلار2:39:43
54 دلار2:36:33
53.98 دلار2:35:33
53.99 دلار2:31:33
54 دلار2:26:44
53.98 دلار2:22:43
54 دلار1:53:33
54.01 دلار1:50:35
54 دلار1:48:33
53.97 دلار1:44:48
53.96 دلار1:41:45
54.02 دلار1:40:34
54 دلار1:38:32
54.01 دلار1:37:33
54.02 دلار1:34:43
54.03 دلار1:32:36
54.02 دلار1:30:36
53.98 دلار1:28:44
53.97 دلار1:27:34
53.94 دلار1:26:33
53.9 دلار1:24:32
53.89 دلار1:22:45
53.9 دلار1:21:33
53.89 دلار1:18:33
53.9 دلار1:14:33
53.89 دلار1:12:34
53.9 دلار1:11:33
53.88 دلار1:10:34
53.9 دلار1:07:34
53.91 دلار1:04:35
53.92 دلار1:03:34
53.9 دلار1:02:44
53.88 دلار1:00:38
53.89 دلار0:59:44
53.9 دلار0:58:34
53.89 دلار0:55:35
53.88 دلار0:54:43
53.89 دلار0:52:34
53.87 دلار0:51:38
53.89 دلار0:50:46
53.88 دلار0:49:33
53.9 دلار0:46:33
53.89 دلار0:45:34
53.91 دلار0:43:44
53.92 دلار0:41:42
53.89 دلار0:40:36
53.9 دلار0:38:37
53.89 دلار0:36:34
53.87 دلار0:35:37
53.88 دلار0:33:42
53.89 دلار0:32:33
53.88 دلار0:31:34
53.87 دلار0:29:33
53.91 دلار0:28:46
53.89 دلار0:24:38
53.86 دلار0:22:44
53.84 دلار0:21:35
53.85 دلار0:19:38
53.89 دلار0:17:34
53.9 دلار0:16:37
53.88 دلار0:15:35
53.86 دلار0:11:36
53.87 دلار0:08:37
53.9 دلار0:07:35
53.91 دلار0:06:37
53.9 دلار0:05:35
53.89 دلار0:04:45
53.87 دلار0:03:34
53.91 دلار0:01:33
53.92 دلار0:00:49
نظرات