صفحات مرتبط

نفت برنت

  • نرخ فعلی:50.89
  • بالاترین قیمت روز:50.96
  • پایین ترین قیمت روز:50.79
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:50.95
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۸:۵۸
  • نرخ روز گذشته:50.94
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.05

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
50.89 دلار8:58:27
50.92 دلار8:56:24
50.91 دلار8:53:18
50.92 دلار8:52:21
50.91 دلار8:28:27
50.92 دلار8:19:22
50.91 دلار8:17:23
50.92 دلار8:15:24
50.91 دلار8:10:25
50.9 دلار8:03:22
50.92 دلار8:01:28
50.93 دلار7:59:26
50.92 دلار7:58:35
50.93 دلار7:54:27
50.94 دلار7:49:23
50.93 دلار7:47:25
50.92 دلار7:46:21
50.91 دلار7:38:26
50.92 دلار7:36:21
50.91 دلار7:34:20
50.9 دلار7:27:30
50.89 دلار7:25:21
50.91 دلار7:20:22
50.87 دلار7:18:18
50.88 دلار7:17:17
50.89 دلار7:16:18
50.88 دلار7:15:24
50.86 دلار7:14:18
50.83 دلار7:13:19
50.82 دلار7:10:21
50.83 دلار7:06:19
50.84 دلار6:59:20
50.85 دلار6:56:27
50.86 دلار6:47:18
50.84 دلار6:43:17
50.85 دلار6:42:18
50.84 دلار6:41:18
50.85 دلار6:40:20
50.84 دلار6:39:20
50.85 دلار6:35:21
50.84 دلار6:34:17
50.85 دلار6:33:20
50.83 دلار6:30:33
50.82 دلار6:28:19
50.81 دلار6:23:17
50.8 دلار6:21:18
50.81 دلار6:20:25
50.8 دلار6:15:24
50.81 دلار6:13:17
50.79 دلار6:10:21
50.8 دلار6:08:20
50.82 دلار6:06:20
50.81 دلار5:57:19
50.83 دلار5:55:20
50.8 دلار5:54:17
50.81 دلار5:53:20
50.82 دلار5:52:17
50.83 دلار5:51:21
50.82 دلار5:50:20
50.83 دلار5:49:19
50.84 دلار5:46:16
50.82 دلار5:42:19
50.84 دلار5:41:23
50.85 دلار5:40:22
50.84 دلار5:27:20
50.81 دلار5:26:26
50.82 دلار5:23:19
50.84 دلار5:20:22
50.85 دلار5:14:23
50.84 دلار5:13:19
50.85 دلار5:12:21
50.86 دلار5:09:17
50.87 دلار5:06:32
50.86 دلار5:05:19
50.87 دلار5:03:23
50.86 دلار5:02:23
50.87 دلار5:01:28
50.86 دلار4:56:25
50.87 دلار4:55:24
50.88 دلار4:54:30
50.87 دلار4:53:25
50.88 دلار4:51:18
50.87 دلار4:49:27
50.85 دلار4:48:23
50.87 دلار4:47:24
50.86 دلار4:46:17
50.85 دلار4:45:22
50.9 دلار2:48:33
50.89 دلار2:37:29
50.93 دلار2:36:20
50.89 دلار2:26:33
50.95 دلار2:18:16
50.96 دلار2:15:21
50.95 دلار1:50:28
50.93 دلار1:41:20
50.92 دلار1:39:22
50.91 دلار1:38:23
50.94 دلار1:36:21
50.95 دلار1:33:18
50.91 دلار1:31:18
50.9 دلار1:28:24
50.89 دلار1:27:20
50.87 دلار1:26:21
50.88 دلار1:25:19
50.9 دلار1:22:25
50.91 دلار1:21:20
50.92 دلار1:14:16
50.91 دلار1:13:23
50.92 دلار1:11:19
50.93 دلار1:07:28
50.94 دلار1:05:36
50.9 دلار1:03:37
50.91 دلار0:58:39
50.92 دلار0:57:36
50.93 دلار0:55:38
50.95 دلار0:52:17
50.96 دلار0:51:20
50.95 دلار0:48:20
50.96 دلار0:46:22
50.93 دلار0:41:21
50.92 دلار0:40:21
50.89 دلار0:36:19
50.86 دلار0:35:19
50.87 دلار0:34:19
50.85 دلار0:33:17
50.84 دلار0:32:22
50.91 دلار0:30:23
50.92 دلار0:28:19
50.9 دلار0:25:19
50.88 دلار0:23:18
50.84 دلار0:22:21
50.85 دلار0:20:20
50.84 دلار0:19:21
50.83 دلار0:17:25
50.84 دلار0:15:17
50.83 دلار0:14:21
50.82 دلار0:13:22
50.83 دلار0:12:19
50.86 دلار0:10:27
50.87 دلار0:09:18
50.91 دلار0:08:24
50.89 دلار0:07:18
50.88 دلار0:05:24
50.91 دلار0:04:22
50.93 دلار0:02:27
50.95 دلار0:00:23
نظرات