صفحات مرتبط

نفت برنت

  • نرخ فعلی:52.55
  • بالاترین قیمت روز:52.59
  • پایین ترین قیمت روز:52.48
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:52.56
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۷:۳۹
  • نرخ روز گذشته:52.55
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
52.55 دلار7:39:22
52.53 دلار7:29:16
52.55 دلار7:24:18
52.54 دلار7:14:24
52.53 دلار7:13:17
52.55 دلار6:58:22
52.56 دلار6:57:16
52.55 دلار6:42:20
52.57 دلار6:41:17
52.56 دلار6:40:31
52.53 دلار6:31:16
52.52 دلار6:22:20
52.51 دلار6:17:17
52.49 دلار6:16:18
52.5 دلار6:15:17
52.51 دلار6:12:20
52.49 دلار6:11:16
52.51 دلار6:10:26
52.49 دلار6:08:19
52.48 دلار5:54:21
52.49 دلار5:51:17
52.48 دلار5:49:17
52.49 دلار5:47:19
52.48 دلار5:46:21
52.49 دلار5:44:20
52.48 دلار5:42:19
52.49 دلار5:40:23
52.48 دلار5:31:21
52.51 دلار5:30:29
52.48 دلار5:28:19
52.49 دلار5:27:17
52.51 دلار5:25:18
52.52 دلار5:19:18
52.53 دلار5:07:18
52.52 دلار5:02:19
52.56 دلار5:01:18
52.57 دلار5:00:30
52.58 دلار4:57:19
52.59 دلار4:56:21
52.58 دلار4:53:18
52.59 دلار4:50:24
52.58 دلار4:49:20
52.57 دلار4:48:20
52.55 دلار4:42:20
52.56 دلار4:40:21
52.55 دلار4:35:17
52.56 دلار4:32:21
52.52 دلار2:20:23
52.53 دلار2:19:23
52.52 دلار2:05:23
52.5 دلار2:03:23
52.49 دلار2:02:18
52.5 دلار2:01:18
52.49 دلار2:00:27
52.48 دلار1:59:27
52.49 دلار1:53:18
52.5 دلار1:49:18
52.51 دلار1:48:21
52.48 دلار1:47:18
52.52 دلار1:45:17
52.51 دلار1:44:24
52.52 دلار1:42:23
52.53 دلار1:36:28
52.52 دلار1:33:23
52.53 دلار1:31:18
52.54 دلار1:30:26
52.55 دلار1:29:19
52.54 دلار1:28:23
52.55 دلار1:27:19
52.53 دلار1:26:22
52.55 دلار1:24:19
52.54 دلار1:23:18
52.53 دلار1:22:22
52.55 دلار1:21:17
52.52 دلار1:06:21
52.53 دلار1:05:18
52.55 دلار1:04:20
52.54 دلار1:03:19
52.55 دلار0:58:20
52.54 دلار0:57:18
52.55 دلار0:50:26
52.56 دلار0:43:15
52.57 دلار0:42:16
52.58 دلار0:39:20
52.56 دلار0:38:20
52.55 دلار0:37:24
52.58 دلار0:35:19
52.55 دلار0:34:19
52.56 دلار0:33:22
52.55 دلار0:25:18
52.53 دلار0:24:31
52.52 دلار0:23:19
52.53 دلار0:21:17
52.52 دلار0:20:26
52.53 دلار0:15:24
52.55 دلار0:08:20
52.56 دلار0:04:17
نظرات