نفت سبک

  • نرخ فعلی:49.32
  • بالاترین قیمت روز:49.89
  • پایین ترین قیمت روز:49.25
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.41%
  • نرخ بازگشایی بازار:49.89
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۷:۳۱
  • نرخ روز گذشته:49.83
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.51

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
49.32 دلار7:31:17
49.31 دلار7:22:16
49.33 دلار7:19:16
49.32 دلار7:15:18
49.31 دلار7:10:15
49.33 دلار7:07:16
49.32 دلار7:05:16
49.3 دلار7:04:17
49.31 دلار7:01:29
49.32 دلار7:00:18
49.31 دلار6:54:15
49.3 دلار6:52:21
49.32 دلار6:50:17
49.33 دلار6:47:15
49.32 دلار6:46:16
49.31 دلار6:42:16
49.3 دلار6:41:23
49.31 دلار6:39:16
49.35 دلار6:30:28
49.34 دلار6:28:17
49.35 دلار6:25:21
49.34 دلار6:24:17
49.35 دلار6:23:16
49.36 دلار6:20:19
49.38 دلار6:16:17
49.37 دلار6:14:18
49.35 دلار6:13:21
49.37 دلار6:12:18
49.36 دلار6:11:16
49.35 دلار6:06:24
49.34 دلار6:05:19
49.35 دلار6:02:21
49.34 دلار6:01:24
49.35 دلار6:00:17
49.34 دلار5:59:23
49.36 دلار5:57:16
49.35 دلار5:54:16
49.38 دلار5:53:17
49.36 دلار5:47:16
49.35 دلار5:43:16
49.37 دلار5:41:22
49.36 دلار5:38:16
49.37 دلار5:35:16
49.38 دلار5:28:26
49.39 دلار5:26:16
49.38 دلار5:22:16
49.37 دلار5:19:16
49.36 دلار5:18:16
49.39 دلار5:16:17
49.38 دلار5:11:26
49.4 دلار5:07:15
49.39 دلار5:05:22
49.38 دلار5:03:32
49.37 دلار5:02:15
49.36 دلار4:58:18
49.37 دلار4:56:17
49.36 دلار4:50:20
49.35 دلار4:48:16
49.34 دلار4:47:15
49.35 دلار4:45:16
49.34 دلار4:44:16
49.35 دلار4:42:15
49.34 دلار4:39:14
49.33 دلار4:38:21
49.34 دلار4:36:17
49.35 دلار4:34:20
49.31 دلار4:33:16
49.35 دلار4:31:18
49.36 دلار4:30:15
49.35 دلار4:29:16
49.36 دلار4:28:16
49.37 دلار4:27:15
49.35 دلار4:25:19
49.36 دلار4:22:18
49.37 دلار4:18:15
49.35 دلار4:17:15
49.34 دلار4:15:15
49.32 دلار4:14:16
49.3 دلار4:12:16
49.29 دلار4:09:16
49.28 دلار4:08:18
49.27 دلار4:06:17
49.26 دلار4:03:26
49.29 دلار4:02:14
49.31 دلار4:00:18
49.32 دلار3:59:18
49.33 دلار3:57:17
49.34 دلار3:56:17
49.35 دلار3:55:24
49.33 دلار3:53:18
49.32 دلار3:52:16
49.31 دلار3:51:18
49.33 دلار3:49:15
49.29 دلار3:47:15
49.28 دلار3:41:19
49.29 دلار3:36:20
49.3 دلار3:34:20
49.32 دلار3:31:19
49.3 دلار3:21:19
49.29 دلار3:20:27
49.28 دلار3:19:16
49.27 دلار3:18:17
49.25 دلار3:14:16
49.26 دلار3:12:14
49.27 دلار3:11:17
49.26 دلار3:09:16
49.25 دلار3:07:16
49.27 دلار3:05:15
49.28 دلار2:59:18
49.36 دلار2:56:15
49.35 دلار2:55:15
49.37 دلار2:44:16
49.36 دلار2:43:16
49.37 دلار2:42:15
49.36 دلار2:40:16
49.35 دلار2:38:14
49.36 دلار2:36:15
49.37 دلار2:34:15
49.38 دلار2:33:17
49.37 دلار2:32:16
49.35 دلار2:30:18
49.36 دلار2:29:17
49.35 دلار2:24:15
49.34 دلار2:23:19
49.35 دلار2:19:15
49.32 دلار2:18:18
49.33 دلار2:15:15
49.34 دلار2:14:15
49.35 دلار2:13:18
49.34 دلار2:10:24
49.32 دلار2:09:18
49.34 دلار2:07:15
49.32 دلار2:05:16
49.33 دلار2:04:15
49.34 دلار2:01:18
49.35 دلار1:58:15
49.37 دلار1:57:16
49.38 دلار1:53:17
49.37 دلار1:51:17
49.38 دلار1:49:16
49.35 دلار1:48:15
49.36 دلار1:47:20
49.38 دلار1:43:16
49.31 دلار1:33:15
49.35 دلار1:31:18
49.37 دلار1:30:19
49.39 دلار1:29:17
49.38 دلار1:27:17
49.39 دلار0:41:16
49.33 دلار0:38:17
49.31 دلار0:37:17
49.34 دلار0:35:18
49.36 دلار0:34:20
49.35 دلار0:33:18
49.42 دلار0:31:17
49.43 دلار0:27:17
49.39 دلار0:25:17
49.38 دلار0:24:18
49.4 دلار0:23:16
49.37 دلار0:22:18
49.45 دلار0:21:18
49.54 دلار0:19:27
49.51 دلار0:18:18
49.54 دلار0:17:17
49.56 دلار0:16:16
49.58 دلار0:15:18
49.55 دلار0:14:17
49.54 دلار0:13:16
49.52 دلار0:12:16
49.82 دلار0:10:19
49.85 دلار0:08:18
49.87 دلار0:07:22
49.88 دلار0:06:29
49.87 دلار0:02:18
49.88 دلار0:01:21
49.89 دلار0:00:21
نظرات