صفحات مرتبط

نفت سبک

  • نرخ فعلی:49.47
  • بالاترین قیمت روز:49.82
  • پایین ترین قیمت روز:49.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.18
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:49.71
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۸:۳۴
  • نرخ روز گذشته:49.69
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.44%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.22

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
49.47 دلار8:34:17
49.48 دلار8:31:15
49.47 دلار8:27:19
49.45 دلار8:26:20
49.43 دلار8:22:14
49.44 دلار8:12:17
49.42 دلار8:08:15
49.43 دلار8:06:16
49.45 دلار7:52:13
49.46 دلار7:44:13
49.48 دلار7:42:14
49.46 دلار7:38:16
49.43 دلار7:34:16
49.42 دلار7:31:14
49.43 دلار7:30:17
49.41 دلار7:21:14
49.42 دلار7:12:15
49.41 دلار7:09:13
49.39 دلار7:06:14
49.4 دلار7:04:16
49.41 دلار7:03:15
49.4 دلار7:00:18
49.41 دلار6:55:15
49.42 دلار6:51:15
49.43 دلار6:47:16
49.44 دلار6:45:14
49.42 دلار6:44:15
49.4 دلار6:43:14
49.39 دلار6:41:17
49.37 دلار6:40:15
49.36 دلار6:38:14
49.35 دلار6:36:21
49.34 دلار6:32:14
49.35 دلار6:29:15
49.36 دلار6:28:17
49.37 دلار6:26:14
49.36 دلار6:24:21
49.37 دلار6:23:15
49.39 دلار6:22:20
49.38 دلار6:21:14
49.37 دلار6:20:22
49.36 دلار6:17:14
49.37 دلار6:14:19
49.36 دلار6:13:34
49.35 دلار6:12:14
49.36 دلار6:10:17
49.39 دلار6:08:20
49.37 دلار6:06:15
49.35 دلار6:02:14
49.36 دلار6:01:13
49.35 دلار5:59:15
49.33 دلار5:48:14
49.34 دلار5:47:15
49.32 دلار5:43:15
49.33 دلار5:42:15
49.35 دلار5:41:14
49.34 دلار5:40:22
49.31 دلار5:38:24
49.33 دلار5:34:23
49.34 دلار5:33:14
49.31 دلار5:31:15
49.3 دلار5:30:18
49.29 دلار5:29:18
49.25 دلار5:28:13
49.26 دلار5:25:16
49.25 دلار5:24:14
49.24 دلار5:21:17
49.25 دلار5:20:17
49.24 دلار5:18:17
49.23 دلار5:17:17
49.24 دلار5:15:14
49.23 دلار5:14:16
49.24 دلار5:13:15
49.2 دلار5:11:13
49.21 دلار5:10:16
49.22 دلار5:07:24
49.23 دلار5:06:16
49.24 دلار5:04:16
49.23 دلار5:01:15
49.27 دلار4:56:17
49.28 دلار4:51:27
49.29 دلار4:48:16
49.31 دلار4:47:14
49.28 دلار4:45:18
49.27 دلار4:42:16
49.29 دلار4:41:13
49.3 دلار4:31:20
49.31 دلار4:29:19
49.27 دلار4:27:19
49.28 دلار4:25:14
49.29 دلار4:24:15
49.3 دلار4:16:14
49.31 دلار4:10:21
49.3 دلار4:09:17
49.31 دلار4:07:14
49.32 دلار4:06:14
49.33 دلار4:00:17
49.32 دلار3:58:14
49.33 دلار3:57:16
49.32 دلار3:55:17
49.33 دلار3:54:14
49.32 دلار3:52:14
49.31 دلار3:51:15
49.3 دلار3:50:17
49.32 دلار3:42:16
49.33 دلار3:38:17
49.31 دلار3:37:15
49.3 دلار3:30:22
49.31 دلار3:28:14
49.29 دلار3:27:15
49.28 دلار3:26:18
49.3 دلار3:25:19
49.29 دلار3:24:14
49.33 دلار3:20:21
49.34 دلار3:19:14
49.33 دلار3:17:15
49.32 دلار3:11:18
49.34 دلار3:09:15
49.35 دلار3:07:15
49.34 دلار3:05:19
49.35 دلار3:03:14
49.34 دلار3:02:14
49.33 دلار2:59:16
49.31 دلار2:57:16
49.32 دلار2:54:13
49.36 دلار2:53:15
49.37 دلار2:52:15
49.39 دلار2:46:20
49.38 دلار2:45:17
49.39 دلار2:44:18
49.36 دلار2:41:14
49.39 دلار2:39:15
49.37 دلار2:36:15
49.4 دلار2:34:15
49.42 دلار2:27:20
49.4 دلار1:41:19
49.37 دلار1:40:22
49.39 دلار1:39:15
49.4 دلار1:38:14
49.37 دلار1:37:20
49.34 دلار1:36:16
49.33 دلار1:35:19
49.32 دلار1:34:14
49.31 دلار1:32:18
49.32 دلار1:31:17
49.28 دلار1:29:14
49.33 دلار1:28:13
49.38 دلار1:27:13
49.37 دلار1:26:21
49.43 دلار1:25:14
49.44 دلار1:24:14
49.45 دلار1:23:17
49.48 دلار1:21:19
49.51 دلار1:20:16
49.45 دلار1:19:16
49.46 دلار1:18:19
49.48 دلار1:16:15
49.52 دلار1:15:17
49.56 دلار1:13:13
49.59 دلار1:12:13
49.5 دلار1:11:14
49.68 دلار1:06:14
49.7 دلار1:00:17
49.69 دلار0:59:13
49.72 دلار0:58:14
49.7 دلار0:56:14
49.71 دلار0:53:14
49.7 دلار0:52:15
49.71 دلار0:51:14
49.75 دلار0:50:16
49.74 دلار0:45:14
49.75 دلار0:44:17
49.76 دلار0:43:13
49.75 دلار0:42:14
49.74 دلار0:41:18
49.78 دلار0:39:14
49.77 دلار0:38:15
49.76 دلار0:37:14
49.77 دلار0:36:14
49.82 دلار0:35:13
49.81 دلار0:34:15
49.8 دلار0:33:15
49.78 دلار0:30:16
49.79 دلار0:28:16
49.75 دلار0:27:16
49.74 دلار0:21:14
49.71 دلار0:20:23
49.7 دلار0:19:15
49.75 دلار0:16:15
49.73 دلار0:14:15
49.71 دلار0:12:15
49.72 دلار0:11:13
49.73 دلار0:09:15
49.72 دلار0:08:16
49.68 دلار0:06:16
49.69 دلار0:02:15
49.71 دلار0:01:13
نظرات