نفت سبک

  • نرخ فعلی:49.72
  • بالاترین قیمت روز:50.06
  • پایین ترین قیمت روز:49.63
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.11
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:49.92
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۲۲
  • نرخ روز گذشته:49.93
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.42%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.21

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
49.72 دلار11:22:34
49.75 دلار11:19:38
49.77 دلار11:16:36
49.76 دلار11:13:36
49.77 دلار11:12:36
49.79 دلار11:10:37
49.77 دلار11:07:34
49.78 دلار11:05:47
49.79 دلار11:03:39
49.8 دلار11:02:37
49.76 دلار11:01:37
49.77 دلار11:00:40
49.74 دلار10:59:36
49.81 دلار10:57:47
49.8 دلار10:55:38
49.82 دلار10:54:45
49.73 دلار10:52:38
49.72 دلار10:51:40
49.71 دلار10:49:37
49.72 دلار10:48:45
49.69 دلار10:47:35
49.73 دلار10:45:37
49.68 دلار10:43:45
49.65 دلار10:42:44
49.63 دلار10:40:38
49.65 دلار10:38:36
49.66 دلار10:37:46
49.68 دلار10:36:45
49.69 دلار10:34:37
49.7 دلار10:33:36
49.72 دلار10:32:35
49.74 دلار10:30:48
49.71 دلار10:26:35
49.73 دلار10:25:47
49.74 دلار10:23:37
49.75 دلار10:20:37
49.74 دلار10:17:35
49.75 دلار10:15:46
49.76 دلار10:14:38
49.75 دلار10:13:36
49.73 دلار10:12:35
49.74 دلار10:11:35
49.75 دلار10:10:05
49.76 دلار10:07:47
49.71 دلار10:06:36
49.78 دلار10:02:46
49.79 دلار10:01:36
49.8 دلار10:00:38
49.79 دلار9:58:33
49.87 دلار9:57:33
49.88 دلار9:55:35
49.89 دلار9:48:32
49.9 دلار9:46:35
49.91 دلار9:42:34
49.9 دلار9:41:44
49.88 دلار9:39:33
49.87 دلار9:34:44
49.88 دلار9:33:34
49.87 دلار9:31:33
49.86 دلار9:26:34
49.85 دلار9:22:34
49.86 دلار9:20:33
49.85 دلار9:19:43
49.87 دلار9:16:46
49.88 دلار9:15:33
49.9 دلار9:12:34
49.88 دلار9:11:43
49.87 دلار9:06:32
49.86 دلار9:04:32
49.85 دلار9:01:33
49.86 دلار8:56:33
49.87 دلار8:51:34
49.88 دلار8:49:42
49.89 دلار8:47:32
49.88 دلار8:46:44
49.89 دلار8:45:33
49.9 دلار8:41:36
49.91 دلار8:40:35
49.92 دلار8:39:33
49.89 دلار8:38:43
49.88 دلار8:30:46
49.89 دلار8:27:33
49.9 دلار8:20:34
49.88 دلار8:18:42
49.89 دلار8:15:44
49.88 دلار8:14:34
49.87 دلار8:12:33
49.86 دلار8:11:34
49.88 دلار8:08:42
49.89 دلار8:07:34
49.9 دلار8:06:33
49.92 دلار8:04:33
49.93 دلار8:03:32
49.91 دلار8:01:35
49.92 دلار8:00:38
49.9 دلار7:59:33
49.88 دلار7:57:34
49.89 دلار7:56:32
49.88 دلار7:54:42
49.86 دلار7:52:32
49.89 دلار7:48:43
49.9 دلار7:46:35
49.91 دلار7:40:47
49.92 دلار7:38:32
49.9 دلار7:35:33
49.91 دلار7:33:33
49.92 دلار7:31:43
49.91 دلار7:28:35
49.92 دلار7:25:34
49.93 دلار7:24:32
49.94 دلار7:23:33
49.93 دلار7:21:33
49.92 دلار7:19:34
49.9 دلار7:17:33
49.88 دلار7:07:34
49.85 دلار7:06:33
49.88 دلار7:04:37
49.89 دلار7:03:44
49.88 دلار7:01:44
49.9 دلار6:57:33
49.91 دلار6:56:43
49.92 دلار6:54:33
49.91 دلار6:52:34
49.9 دلار6:48:33
49.89 دلار6:47:42
49.9 دلار6:46:34
49.91 دلار6:44:33
49.9 دلار6:39:33
49.91 دلار6:38:34
49.92 دلار6:37:32
49.93 دلار6:35:33
49.94 دلار6:34:39
49.95 دلار6:33:57
49.94 دلار6:31:33
49.91 دلار6:28:33
49.92 دلار6:27:43
49.91 دلار6:25:44
49.92 دلار6:22:33
49.93 دلار6:21:42
49.94 دلار6:20:36
49.93 دلار6:19:32
49.94 دلار6:15:34
49.95 دلار6:14:33
49.97 دلار6:12:32
49.98 دلار6:09:41
49.97 دلار6:07:43
49.93 دلار6:06:34
49.91 دلار6:03:42
49.92 دلار6:02:32
49.91 دلار6:00:35
49.92 دلار5:56:42
49.93 دلار5:53:34
49.92 دلار5:52:33
49.91 دلار5:50:33
49.92 دلار5:49:43
49.91 دلار5:47:33
49.93 دلار5:41:43
49.95 دلار5:40:47
49.91 دلار5:39:34
49.9 دلار5:37:35
49.91 دلار5:36:35
49.93 دلار5:34:43
49.9 دلار5:32:35
49.89 دلار5:30:34
49.93 دلار5:28:42
49.94 دلار5:27:32
49.95 دلار5:26:42
49.93 دلار5:24:33
49.94 دلار5:23:34
49.97 دلار5:22:44
49.98 دلار5:15:43
49.97 دلار5:10:33
49.98 دلار5:09:33
49.96 دلار5:07:32
49.95 دلار5:06:42
49.98 دلار5:04:34
50.01 دلار5:03:44
50.02 دلار5:02:33
50.04 دلار5:01:34
50.06 دلار4:56:33
50.04 دلار4:54:33
50.06 دلار4:52:51
50.04 دلار4:49:34
50.02 دلار4:47:32
50.04 دلار4:45:36
50.05 دلار4:44:42
50.02 دلار4:43:37
50.05 دلار4:42:43
50.03 دلار4:41:33
50.02 دلار4:35:34
50.01 دلار4:30:45
50 دلار4:23:32
50.01 دلار4:21:33
49.99 دلار4:19:34
50.02 دلار4:17:34
50.03 دلار4:15:35
50.02 دلار4:12:47
50.01 دلار4:10:34
50 دلار4:09:33
50.01 دلار4:07:35
50 دلار4:06:33
49.98 دلار4:04:32
49.97 دلار4:03:41
49.98 دلار4:00:36
49.97 دلار3:56:33
49.98 دلار3:53:33
49.99 دلار3:51:43
49.98 دلار3:49:32
49.99 دلار3:48:34
49.97 دلار3:40:45
49.98 دلار3:38:32
49.96 دلار3:37:32
49.95 دلار3:35:40
49.94 دلار3:31:35
49.92 دلار3:29:32
49.93 دلار3:28:32
49.94 دلار3:27:44
49.96 دلار3:25:33
49.95 دلار3:23:33
49.96 دلار3:21:35
49.97 دلار3:17:33
49.98 دلار3:15:33
49.99 دلار3:14:33
50 دلار3:13:35
49.99 دلار3:12:32
50 دلار3:10:34
49.98 دلار3:09:32
49.96 دلار3:08:43
49.97 دلار3:07:42
49.95 دلار3:04:32
49.96 دلار3:01:39
49.93 دلار2:59:33
49.95 دلار2:57:33
49.97 دلار2:55:35
49.98 دلار2:54:34
49.99 دلار2:53:44
49.98 دلار2:52:32
49.97 دلار2:50:42
49.95 دلار2:49:36
49.91 دلار2:48:42
49.94 دلار2:47:31
49.97 دلار2:46:46
49.98 دلار2:44:42
49.94 دلار2:42:34
49.87 دلار2:41:32
49.83 دلار2:39:32
49.82 دلار2:30:36
49.81 دلار2:28:35
49.8 دلار2:26:33
49.91 دلار1:41:36
49.84 دلار1:40:36
49.82 دلار1:39:41
49.86 دلار1:37:47
49.85 دلار1:35:33
49.84 دلار1:33:45
49.83 دلار1:31:32
49.86 دلار1:30:34
49.85 دلار1:29:34
49.84 دلار1:26:32
49.83 دلار1:24:34
49.84 دلار1:22:33
49.85 دلار1:19:32
49.84 دلار1:18:34
49.85 دلار1:17:37
49.86 دلار1:16:33
49.84 دلار1:15:43
49.83 دلار1:14:35
49.85 دلار1:12:34
49.86 دلار1:11:33
49.87 دلار1:10:33
49.84 دلار1:07:35
49.85 دلار1:05:42
49.83 دلار1:04:32
49.86 دلار1:03:43
49.87 دلار1:02:33
49.88 دلار1:01:34
49.89 دلار0:56:34
49.9 دلار0:55:35
49.91 دلار0:52:33
49.9 دلار0:51:35
49.89 دلار0:50:45
49.9 دلار0:45:33
49.93 دلار0:42:48
49.9 دلار0:40:36
49.92 دلار0:38:34
49.93 دلار0:37:33
49.94 دلار0:35:34
49.92 دلار0:34:33
49.9 دلار0:33:34
49.89 دلار0:30:46
49.88 دلار0:29:34
49.9 دلار0:28:34
49.92 دلار0:26:35
49.89 دلار0:25:37
49.9 دلار0:22:44
49.92 دلار0:21:35
49.94 دلار0:19:34
49.93 دلار0:18:42
49.92 دلار0:17:33
49.94 دلار0:16:42
49.95 دلار0:15:35
49.94 دلار0:14:38
49.91 دلار0:12:34
49.92 دلار0:11:37
49.91 دلار0:07:33
49.93 دلار0:05:33
49.95 دلار0:03:36
49.93 دلار0:01:40
49.92 دلار0:00:38
نظرات