شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 202 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 203 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 202 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 205 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.22%