کالایاب
شاخص یاب

دلار نیوزیلند / ین ژاپن

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 71 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.475 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 71 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.475 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 73 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.475 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 74 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.475 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.93%