شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

NZD/IDR Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,822 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 46.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,982 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 113.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,177 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 308.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.48%