شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nykredit Invest Balance Moderat

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 233 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.06 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 234 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.06 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 233 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.06 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 231 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.06 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.32%