شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nostrum Oil & Gas

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 80 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 44.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 55.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 81 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 43.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 53.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 129 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 193 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 68.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 55.02%