شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nordea Nordic Small Cap Kasvu

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 132 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 130 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.31%