شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nordea Invest Engros Internationale

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 256 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 256 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 252 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 249 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.93%