شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nordea Defensiv A

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,108 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.57 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,106 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.57 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,105 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.57 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,101 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.57 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.69%