شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nordea Bank AB Call DAX 31Dec99