شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nordea Bank AB Call DAX 31Dec99

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 31.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 31.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5%