شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,364 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.27 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,365 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.27 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,360 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.27 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,341 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27.27 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.03%