شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون نروژ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,700 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 120 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,708 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 128 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,089 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 509 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,522 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,942 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.44%