کوردوبا نیکاراگوئه / دلار

بازگشایی? کمترین? بیشترین? پایانی? تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0314 0.0314 0.0323 0.0323 2018/05/20 1397/02/30 1397-02-30
0.0323 0.0323 0.0324 0.0323 2018/05/17 1397/02/27 1397-02-27
0.0321 0.0321 0.0321 0.0321 2018/05/16 1397/02/26 1397-02-26
0.0322 0.0322 0.0323 0.0322 2018/05/15 1397/02/25 1397-02-25
0.0324 0.0323 0.0324 0.0323 2018/05/14 1397/02/24 1397-02-24
0.0323 0.0315 0.0323 0.0323 2018/05/12 1397/02/22 1397-02-22
0.0324 0.0315 0.0324 0.0323 2018/05/11 1397/02/21 1397-02-21
0.0324 0.0323 0.0325 0.0323 2018/05/09 1397/02/19 1397-02-19
0.0325 0.0325 0.0325 0.0325 2018/05/08 1397/02/18 1397-02-18
0.0325 0.0323 0.0325 0.0323 2018/05/07 1397/02/17 1397-02-17
0.0325 0.0322 0.0325 0.0322 2018/05/04 1397/02/14 1397-02-14
0.0325 0.0323 0.0325 0.0323 2018/05/03 1397/02/13 1397-02-13
0.0322 0.0322 0.0325 0.0323 2018/05/02 1397/02/12 1397-02-12
0.0325 0.0322 0.0325 0.0323 2018/05/01 1397/02/11 1397-02-11
0.0326 0.0322 0.0326 0.0323 2018/04/30 1397/02/10 1397-02-10
0.0322 0.0322 0.0322 0.0322 2018/04/28 1397/02/08 1397-02-08
0.0325 0.0323 0.0325 0.0323 2018/04/27 1397/02/07 1397-02-07
0.0324 0.0323 0.0325 0.0323 2018/04/26 1397/02/06 1397-02-06
0.0326 0.0323 0.0326 0.0323 2018/04/25 1397/02/05 1397-02-05
0.0325 0.0323 0.0325 0.0323 2018/04/24 1397/02/04 1397-02-04
0.0325 0.0323 0.0325 0.0323 2018/04/23 1397/02/03 1397-02-03
0.0324 0.0323 0.0325 0.0323 2018/04/20 1397/01/31 1397-01-31
0.0325 0.0323 0.0325 0.0323 2018/04/19 1397/01/30 1397-01-30
0.0325 0.0323 0.0325 0.0323 2018/04/18 1397/01/29 1397-01-29
0.0326 0.0322 0.0326 0.0322 2018/04/17 1397/01/28 1397-01-28

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص کوردوبا نیکاراگوئه / دلار