کالایاب
شاخص یاب

Nikkei 500

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,945 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.53 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,985 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 24.47 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,990 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29.47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,008 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 47.47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.42%