شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nikkei 500

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,252 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,243 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 31.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,171 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 103.85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,088 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 186.85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.95%