صفحات مرتبط

Nikkei 225

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Nikkei 225 در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22,087 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 319 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 21,752 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 654 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,807 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 599 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,359 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.21%