صفحات مرتبط

Nikkei 225

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Nikkei 225 در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22,397 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 153.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,366 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 184.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,012 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,538.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 20,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,121.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.39%