صفحات مرتبط
شاخص یاب

Nikkei 225

  • نرخ فعلی:22204.22
  • بالاترین قیمت روز:22367
  • پایین ترین قیمت روز:22109
  • بیشترین مقدار نوسان روز:70.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.29%
  • نرخ بازگشایی بازار:22,349.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۵:۳۳
  • نرخ روز گذشته:22,356.08
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.68%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:151.86

نمودار کندل استیک Nikkei 225 در روز جاری

نمودار کندل استیک Nikkei 225 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
22,204.22 ریال13:05:33
22,208.5 ریال13:05:04
22,204.22 ریال13:01:37
22,208.5 ریال10:35:35
22,146 ریال10:34:48
22,208.5 ریال10:30:33
22,196 ریال10:28:34
22,201 ریال10:27:30
22,206 ریال10:26:29
22,211 ریال10:25:30
22,206 ریال10:24:31
22,192 ریال10:23:31
22,193.5 ریال10:22:32
22,198.5 ریال10:20:32
22,193.5 ریال10:16:33
22,201 ریال10:14:31
22,206 ریال10:13:32
22,201 ریال10:12:32
22,213.5 ریال10:11:30
22,203.5 ریال10:10:31
22,176 ریال10:09:31
22,171 ریال10:08:35
22,168.5 ریال10:06:32
22,173.5 ریال10:05:32
22,146 ریال10:05:02
22,171 ریال10:04:35
22,168.5 ریال10:02:32
22,171 ریال10:01:34
22,173.5 ریال9:59:30
22,177 ریال9:58:29
22,176 ریال9:57:29
22,173.5 ریال9:56:28
22,171 ریال9:54:29
22,163.5 ریال9:53:30
22,153 ریال9:52:30
22,143.5 ریال9:50:30
22,146 ریال9:48:29
22,143.5 ریال9:45:31
22,136 ریال9:44:30
22,143.5 ریال9:43:31
22,151 ریال9:41:30
22,161 ریال9:40:35
22,158.5 ریال9:38:29
22,161 ریال9:36:34
22,168.5 ریال9:35:32
22,151 ریال9:34:48
22,168.5 ریال9:33:31
22,173.5 ریال9:32:35
22,158.5 ریال9:31:34
22,178.5 ریال9:29:29
22,161 ریال9:27:30
22,156 ریال9:25:31
22,158.5 ریال9:23:30
22,161.5 ریال9:22:29
22,161 ریال9:21:30
22,153.5 ریال9:20:32
22,148.5 ریال9:19:32
22,146 ریال9:18:28
22,153.5 ریال9:17:28
22,156 ریال9:13:31
22,143.5 ریال9:11:28
22,151 ریال9:10:33
22,148.5 ریال9:09:29
22,143.5 ریال9:07:34
22,136 ریال9:06:31
22,133.5 ریال9:05:30
22,120.5 ریال9:04:54
22,137.5 ریال9:04:35
22,138.5 ریال9:03:34
22,145 ریال9:02:32
22,151 ریال9:01:34
22,141 ریال9:00:41
22,143.5 ریال8:59:28
22,138.5 ریال8:54:27
22,118.5 ریال8:53:28
22,126 ریال8:52:30
22,123.5 ریال8:51:31
22,121 ریال8:49:29
22,116 ریال8:46:28
22,125 ریال8:45:30
22,121 ریال8:43:30
22,109 ریال8:42:29
22,111 ریال8:41:29
22,118 ریال8:39:31
22,120.5 ریال8:38:29
22,111.5 ریال8:37:30
22,124.5 ریال8:36:30
22,122.5 ریال8:35:31
22,139.5 ریال8:34:33
22,210 ریال8:34:27
22,163 ریال8:33:29
22,187.5 ریال8:32:32
22,185 ریال8:31:31
22,195 ریال8:29:30
22,190 ریال8:28:30
22,187.5 ریال8:26:26
22,197.5 ریال8:24:29
22,202.5 ریال8:23:28
22,197.5 ریال8:22:28
22,195 ریال8:21:30
22,185 ریال8:20:29
22,190 ریال8:19:30
22,191.5 ریال8:18:32
22,195 ریال8:16:33
22,192.5 ریال8:15:34
22,195 ریال8:13:27
22,182.5 ریال8:12:29
22,185 ریال8:11:28
22,187.5 ریال8:10:31
22,195 ریال8:09:29
22,182.5 ریال8:08:32
22,177.5 ریال8:06:32
22,180 ریال8:05:33
22,210 ریال8:04:52
22,180 ریال8:04:36
22,190 ریال8:03:31
22,187.5 ریال8:02:31
22,185 ریال8:01:31
22,217.5 ریال8:00:39
22,210 ریال7:59:28
22,205 ریال7:58:27
22,215 ریال7:57:30
22,207.5 ریال7:56:31
22,210 ریال7:55:29
22,205 ریال7:52:28
22,207.5 ریال7:51:29
22,210 ریال7:50:31
22,197.5 ریال7:49:30
22,215 ریال7:48:29
22,212.5 ریال7:47:28
22,222.5 ریال7:46:28
22,225 ریال7:45:29
22,227.5 ریال7:44:29
22,235 ریال7:43:30
22,237.5 ریال7:42:30
22,236 ریال7:41:28
22,230 ریال7:39:27
22,232.5 ریال7:38:29
22,227.5 ریال7:37:30
22,230 ریال7:36:31
22,227.5 ریال7:35:31
22,222.5 ریال7:34:31
22,226 ریال7:34:30
22,220 ریال7:33:29
22,230 ریال7:32:32
22,222.5 ریال7:31:30
22,227.5 ریال7:30:32
22,230 ریال7:29:29
22,237.5 ریال7:28:31
22,230 ریال7:27:29
22,227.5 ریال7:26:27
22,230 ریال7:25:28
22,225 ریال7:24:30
22,217.5 ریال7:23:29
22,218.5 ریال7:22:29
22,212.5 ریال7:21:31
22,215 ریال7:20:30
22,225 ریال7:18:27
22,242.5 ریال7:16:29
22,240 ریال7:15:29
22,237.5 ریال7:14:29
22,246.5 ریال7:13:28
22,245 ریال7:12:29
22,247.5 ریال7:11:27
22,250 ریال7:10:28
22,255 ریال7:09:27
22,250 ریال7:08:30
22,240 ریال7:07:27
22,247.5 ریال7:05:29
22,255 ریال7:04:31
22,259.5 ریال7:03:54
22,270 ریال7:03:30
22,267.5 ریال7:02:29
22,272.5 ریال7:01:30
22,265 ریال6:57:28
22,264.5 ریال6:56:28
22,259.5 ریال6:55:29
22,252 ریال6:54:26
22,256 ریال6:53:26
22,259.5 ریال6:51:29
22,263.5 ریال6:49:28
22,262 ریال6:48:28
22,267 ریال6:47:27
22,266.5 ریال6:46:27
22,262 ریال6:45:28
22,259.5 ریال6:43:28
22,262 ریال6:40:29
22,264.5 ریال6:39:28
22,247 ریال6:38:29
22,242 ریال6:37:28
22,239.5 ریال6:36:33
22,250 ریال6:35:30
22,247.5 ریال6:34:28
22,291 ریال6:33:37
22,247.5 ریال6:33:28
22,252.5 ریال6:32:31
22,255 ریال6:29:07
22,252.5 ریال6:27:30
22,247.5 ریال6:25:29
22,253 ریال6:24:30
22,250.5 ریال6:23:29
22,268 ریال6:21:30
22,278 ریال6:20:31
22,265.5 ریال6:19:29
22,270.5 ریال6:18:27
22,271 ریال6:17:28
22,277.5 ریال6:17:04
22,278.5 ریال6:15:32
22,273.5 ریال6:14:30
22,276 ریال6:13:31
22,263.5 ریال6:12:31
22,261 ریال6:11:30
22,271 ریال6:10:30
22,276 ریال6:09:30
22,283.5 ریال6:08:33
22,278.5 ریال6:07:35
22,268.5 ریال6:06:29
22,266 ریال6:05:31
22,276 ریال6:04:34
22,291 ریال6:04:27
22,281 ریال6:03:32
22,276 ریال6:02:32
22,286 ریال6:01:36
22,281 ریال6:00:42
22,286 ریال5:58:30
22,291 ریال5:57:28
22,293.5 ریال5:55:29
22,291 ریال5:54:29
22,290 ریال5:53:28
22,286 ریال5:52:28
22,283.5 ریال5:51:29
22,276 ریال5:50:32
22,278.5 ریال5:49:31
22,271 ریال5:48:31
22,283.5 ریال5:46:30
22,288.5 ریال5:45:30
22,293.5 ریال5:44:30
22,296 ریال5:43:31
22,284 ریال5:42:30
22,276 ریال5:41:29
22,271 ریال5:40:31
22,273.5 ریال5:39:28
22,274.5 ریال5:38:30
22,269.5 ریال5:37:31
22,272 ریال5:36:33
22,282 ریال5:35:32
22,277.5 ریال5:34:31
22,308.5 ریال5:34:09
22,277 ریال5:33:32
22,284.5 ریال5:32:34
22,279.5 ریال5:31:36
22,296 ریال5:30:34
22,298.5 ریال5:29:30
22,301.5 ریال5:28:33
22,306.5 ریال5:27:29
22,308.5 ریال5:23:30
22,306 ریال5:22:30
22,302 ریال5:21:32
22,299.5 ریال5:18:29
22,302 ریال5:17:27
22,304.5 ریال5:16:29
22,309.5 ریال5:14:27
22,302 ریال5:13:22
22,309.5 ریال5:10:24
22,312 ریال5:09:26
22,307 ریال5:08:29
22,312 ریال5:07:28
22,309.5 ریال5:06:27
22,312 ریال5:05:31
22,307 ریال5:04:27
22,297 ریال5:03:28
22,312 ریال5:02:29
22,332 ریال5:01:29
22,328.5 ریال5:00:35
22,330.5 ریال4:59:25
22,307 ریال4:58:25
22,304.5 ریال4:57:27
22,299.5 ریال4:56:27
22,297 ریال4:55:26
22,295.5 ریال4:54:26
22,292 ریال4:53:27
22,297 ریال4:51:28
22,284.5 ریال4:49:26
22,289.5 ریال4:48:27
22,297 ریال4:47:24
22,317 ریال4:46:26
22,319.5 ریال4:45:27
22,327 ریال4:44:27
22,319.5 ریال4:42:26
22,327 ریال4:40:32
22,349.5 ریال4:39:29
22,359.5 ریال4:38:45
22,357 ریال4:37:41
22,359 ریال4:36:27
22,357 ریال4:35:24
22,357.5 ریال4:34:23
22,356.08 ریال4:33:31
22,367 ریال4:32:26
22,349.5 ریال4:30:26
نظرات