صفحات مرتبط
شاخص یاب

Nikkei 225

  • نرخ فعلی:21281.85
  • بالاترین قیمت روز:21309.5
  • پایین ترین قیمت روز:20900.63
  • بیشترین مقدار نوسان روز:370.87
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.82%
  • نرخ بازگشایی بازار:21,266.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۷:۱۴
  • نرخ روز گذشته:20,900.63
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.82%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:381.22

نمودار کندل استیک Nikkei 225 در روز جاری

نمودار کندل استیک Nikkei 225 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
21,281.85 ریال11:47:14
21,293.5 ریال9:35:12
21,289 ریال9:34:52
21,293.5 ریال9:30:17
21,288.5 ریال9:27:12
21,298.5 ریال9:26:13
21,293.5 ریال9:25:13
21,289 ریال9:23:14
21,284 ریال9:20:14
21,274.5 ریال9:17:11
21,279.5 ریال9:16:13
21,274.5 ریال9:15:13
21,284.5 ریال9:14:12
21,282 ریال9:13:13
21,284 ریال9:07:12
21,283.5 ریال9:05:13
21,287 ریال9:04:37
21,286 ریال9:03:14
21,283.5 ریال9:02:14
21,283 ریال9:01:14
21,285.5 ریال9:00:16
21,282.5 ریال8:58:12
21,282 ریال8:55:13
21,277 ریال8:53:13
21,287 ریال8:52:13
21,286.5 ریال8:51:14
21,287 ریال8:50:14
21,277 ریال8:49:12
21,281.5 ریال8:44:12
21,284 ریال8:43:12
21,281.5 ریال8:41:12
21,283.5 ریال8:40:14
21,281 ریال8:36:13
21,276 ریال8:35:13
21,292 ریال8:34:13
21,286 ریال8:33:15
21,286.5 ریال8:32:12
21,291.5 ریال8:31:13
21,286.5 ریال8:28:12
21,281.5 ریال8:27:12
21,282 ریال8:25:12
21,287 ریال8:24:11
21,282 ریال8:22:12
21,282.5 ریال8:20:13
21,287 ریال8:19:13
21,292 ریال8:17:12
21,286.5 ریال8:15:12
21,281.5 ریال8:14:12
21,286.5 ریال8:13:12
21,284 ریال8:11:13
21,286.5 ریال8:08:13
21,281 ریال8:05:13
21,281.5 ریال8:04:44
21,281 ریال8:00:17
21,276.5 ریال7:57:13
21,271.5 ریال7:56:12
21,276.5 ریال7:52:13
21,281.5 ریال7:51:12
21,276.5 ریال7:48:13
21,271.5 ریال7:47:12
21,286.5 ریال7:44:12
21,281.5 ریال7:43:13
21,286.5 ریال7:41:12
21,281.5 ریال7:40:14
21,286.5 ریال7:39:12
21,281.5 ریال7:35:13
21,285.5 ریال7:34:49
21,281.5 ریال7:34:11
21,276.5 ریال7:31:14
21,286 ریال7:29:14
21,283 ریال7:28:14
21,290.5 ریال7:27:11
21,285.5 ریال7:25:12
21,290.5 ریال7:21:13
21,295.5 ریال7:20:13
21,295 ریال7:18:12
21,299.5 ریال7:14:11
21,294.5 ریال7:07:11
21,289.5 ریال7:05:11
21,304.5 ریال7:04:53
21,294.5 ریال7:03:12
21,299.5 ریال7:00:15
21,304.5 ریال6:52:11
21,309.5 ریال6:48:11
21,304.5 ریال6:46:11
21,309.5 ریال6:45:11
21,304.5 ریال6:42:11
21,299.5 ریال6:40:12
21,294.5 ریال6:37:12
21,289.5 ریال6:34:55
21,294.5 ریال6:34:12
21,299.5 ریال6:33:11
21,294.5 ریال6:27:10
21,289.5 ریال6:26:11
21,284.5 ریال6:24:12
21,289.5 ریال6:21:12
21,292 ریال6:20:13
21,294.5 ریال6:19:12
21,289.5 ریال6:14:19
21,289.5 ریال6:14:03
21,284.5 ریال6:11:28
21,289.5 ریال6:08:42
21,280 ریال6:08:39
21,289.5 ریال6:08:37
21,284.5 ریال6:05:46
21,284.5 ریال6:05:40
21,279.5 ریال6:01:14
21,274.5 ریال6:00:19
21,269.5 ریال5:58:11
21,274.5 ریال5:57:12
21,275 ریال5:55:55
21,285 ریال5:54:17
21,275 ریال5:53:11
21,275.5 ریال5:50:12
21,280.5 ریال5:49:11
21,286 ریال5:46:12
21,283.5 ریال5:45:13
21,276.5 ریال5:44:12
21,281 ریال5:43:12
21,286 ریال5:42:11
21,281 ریال5:41:12
21,285.5 ریال5:40:14
21,290.5 ریال5:39:12
21,270.5 ریال5:38:12
21,265.5 ریال5:36:12
21,270.5 ریال5:35:12
21,269 ریال5:34:42
21,265.5 ریال5:34:12
21,260.5 ریال5:32:13
21,265 ریال5:31:13
21,275 ریال5:30:15
21,270 ریال5:29:12
21,265 ریال5:28:12
21,267 ریال5:27:11
21,269.5 ریال5:26:12
21,272 ریال5:25:12
21,269.5 ریال5:24:11
21,274.5 ریال5:23:14
21,254.5 ریال5:22:12
21,264 ریال5:21:12
21,259 ریال5:20:14
21,254 ریال5:19:12
21,259 ریال5:18:12
21,254 ریال5:17:12
21,264 ریال5:16:11
21,259 ریال5:15:12
21,254.5 ریال5:14:11
21,269 ریال5:12:13
21,279 ریال5:11:14
21,274.5 ریال5:10:13
21,254.5 ریال5:09:12
21,249 ریال5:07:12
21,254 ریال5:06:11
21,244 ریال5:05:12
21,214 ریال5:04:53
21,244 ریال5:04:12
21,239.5 ریال5:03:12
21,224.5 ریال5:02:11
21,219.5 ریال5:01:13
21,229 ریال4:59:11
21,233.5 ریال4:58:11
21,228.5 ریال4:57:11
21,224 ریال4:56:11
21,219 ریال4:55:12
21,224 ریال4:54:12
21,219 ریال4:53:13
21,214 ریال4:52:12
21,218.5 ریال4:51:11
21,214 ریال4:50:13
21,211.5 ریال4:49:12
21,209 ریال4:48:12
21,223.5 ریال4:47:11
21,208.5 ریال4:46:11
21,238.5 ریال4:45:12
21,243.5 ریال4:43:12
21,239 ریال4:42:13
21,229 ریال4:41:12
21,249 ریال4:38:11
21,244 ریال4:37:11
21,259 ریال4:35:12
21,235 ریال4:34:46
21,254 ریال4:34:11
21,239.5 ریال4:33:12
21,224.5 ریال4:32:12
21,225 ریال4:30:15
21,230 ریال4:29:11
21,235 ریال4:28:11
21,245 ریال4:27:12
21,235 ریال4:26:11
21,230 ریال4:25:12
21,225 ریال4:24:11
21,230.5 ریال4:23:12
21,220.5 ریال4:22:12
21,225.5 ریال4:21:12
21,230.5 ریال4:19:12
21,226 ریال4:18:11
21,231 ریال4:17:10
21,206.5 ریال4:16:11
21,196.5 ریال4:15:12
21,191.5 ریال4:13:11
21,211.5 ریال4:12:12
21,201.5 ریال4:10:13
21,211.5 ریال4:09:11
21,222 ریال4:08:10
21,217 ریال4:07:12
21,197 ریال4:06:11
21,217 ریال4:05:12
21,233.5 ریال4:04:44
21,217 ریال4:04:11
21,215 ریال4:03:13
21,207.5 ریال4:02:13
21,192.5 ریال4:01:13
21,208 ریال4:00:15
21,233 ریال3:59:12
21,228.5 ریال3:57:11
21,229 ریال3:55:12
21,224.5 ریال3:54:11
21,234.5 ریال3:53:11
21,235 ریال3:52:11
21,245 ریال3:51:12
21,213 ریال3:50:13
21,210.5 ریال3:49:12
21,230.5 ریال3:48:10
21,246 ریال3:47:11
21,256 ریال3:46:11
21,258.5 ریال3:45:12
21,251.5 ریال3:44:11
21,246.5 ریال3:43:13
21,226.5 ریال3:41:12
21,218.5 ریال3:40:12
21,231.5 ریال3:38:10
21,226.5 ریال3:37:12
21,236.5 ریال3:36:11
21,238.5 ریال3:35:12
20,900.63 ریال3:34:49
21,271.5 ریال3:34:11
21,276.5 ریال3:33:12
21,251.5 ریال3:32:11
21,266.5 ریال3:31:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات