نیکل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک نیکل در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,602 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 290.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,059 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 833.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,070 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 822.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,127 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,765.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.43%