نیکل

  • نرخ فعلی:11630
  • بالاترین قیمت روز:11845
  • پایین ترین قیمت روز:11625
  • بیشترین مقدار نوسان روز:97.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.85%
  • نرخ بازگشایی بازار:11,765
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۸
  • نرخ روز گذشته:11,807.50
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.53%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:177.5

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
11,630 ریال21:28:44
11,637.5 ریال21:25:52
11,635 ریال21:23:26
11,637.5 ریال21:19:53
11,650 ریال21:07:52
11,662.5 ریال21:05:35
11,667.5 ریال21:02:13
11,652.5 ریال20:53:32
11,642.5 ریال20:47:25
11,645 ریال20:38:00
11,640 ریال20:32:21
11,632.5 ریال20:28:59
11,637.5 ریال20:23:11
11,642.5 ریال20:17:03
11,647.5 ریال20:13:59
11,640 ریال20:04:54
11,645 ریال20:02:22
11,647.5 ریال19:58:55
11,637.5 ریال19:56:47
11,655 ریال19:53:08
11,657.5 ریال19:50:19
11,637.5 ریال19:47:09
11,665 ریال19:44:09
11,670 ریال19:41:27
11,652.5 ریال19:29:10
11,632.5 ریال19:26:25
11,625 ریال19:17:46
11,627.5 ریال19:14:00
11,637.5 ریال19:08:25
11,635 ریال19:05:36
11,647.5 ریال19:02:26
11,705 ریال18:59:04
11,727.5 ریال18:50:09
11,710 ریال18:47:09
11,707.5 ریال18:44:11
11,730 ریال18:32:10
11,697.5 ریال18:29:11
11,730 ریال18:26:10
11,750 ریال18:20:18
11,782.5 ریال18:11:14
11,812.5 ریال18:08:04
11,810 ریال18:05:12
11,787.5 ریال18:02:18
11,785 ریال17:59:04
11,777.5 ریال17:56:12
11,782.5 ریال17:52:58
11,765 ریال17:50:22
11,757.5 ریال17:47:06
11,795 ریال17:41:06
11,817.5 ریال17:38:08
11,840 ریال17:32:12
11,837.5 ریال17:23:12
11,845 ریال17:19:54
11,747.5 ریال17:08:09
11,717.5 ریال17:02:08
11,760 ریال16:49:50
11,757.5 ریال16:46:56
11,780 ریال16:37:51
11,802.5 ریال16:34:51
11,787.5 ریال16:29:24
11,797.5 ریال16:23:28
11,792.5 ریال16:19:50
11,802.5 ریال16:13:56
11,800 ریال16:07:57
11,807.5 ریال16:04:49
11,812.5 ریال15:59:28
11,800 ریال15:52:52
11,802.5 ریال15:50:00
11,805 ریال15:46:58
11,797.5 ریال15:37:57
11,815 ریال15:34:58
11,812.5 ریال15:22:47
11,807.5 ریال15:20:00
11,802.5 ریال15:11:00
11,807.5 ریال14:55:58
11,805 ریال14:52:50
11,807.5 ریال14:49:54
11,810 ریال14:40:58
11,812.5 ریال14:33:34
11,807.5 ریال14:28:52
11,812.5 ریال14:22:54
11,810 ریال14:19:54
11,817.5 ریال14:17:00
11,812.5 ریال14:13:54
11,815 ریال14:08:11
11,817.5 ریال14:04:54
11,820 ریال14:02:04
11,822.5 ریال13:58:53
11,817.5 ریال13:34:45
11,812.5 ریال13:32:00
11,815 ریال13:29:34
11,810 ریال13:25:54
11,807.5 ریال13:23:08
11,802.5 ریال13:13:59
11,800 ریال12:58:55
11,797.5 ریال12:55:59
11,802.5 ریال12:53:11
11,797.5 ریال12:41:08
11,802.5 ریال12:38:07
11,797.5 ریال12:34:51
11,792.5 ریال12:28:55
11,785 ریال12:23:00
11,792.5 ریال12:19:52
11,782.5 ریال12:04:56
11,787.5 ریال11:34:56
11,785 ریال11:31:59
11,792.5 ریال11:26:04
11,797.5 ریال11:16:52
11,807.5 ریال11:11:12
11,802.5 ریال11:01:58
11,797.5 ریال10:58:58
11,787.5 ریال10:49:56
11,777.5 ریال10:43:54
11,772.5 ریال10:41:05
11,777.5 ریال10:37:57
11,767.5 ریال10:34:52
11,797.5 ریال10:29:18
11,757.5 ریال10:22:45
11,725 ریال10:19:46
11,727.5 ریال10:16:51
11,715 ریال10:11:28
11,722.5 ریال10:08:06
11,730 ریال10:04:38
11,725 ریال10:01:54
11,730 ریال9:59:08
11,720 ریال9:52:45
11,725 ریال9:49:43
11,730 ریال9:47:15
11,705 ریال9:44:21
11,715 ریال9:40:50
11,712.5 ریال9:38:07
11,697.5 ریال9:35:25
11,705 ریال9:31:54
11,712.5 ریال9:26:23
11,717.5 ریال9:22:46
11,725 ریال9:19:48
11,727.5 ریال9:14:19
11,735 ریال9:07:45
11,772.5 ریال9:04:44
11,777.5 ریال8:58:43
11,775 ریال8:52:40
11,772.5 ریال8:49:44
11,780 ریال8:46:44
11,782.5 ریال8:44:18
11,787.5 ریال8:25:48
11,780 ریال8:22:44
11,795 ریال8:16:45
11,797.5 ریال8:11:30
11,800 ریال8:04:40
11,795 ریال7:19:39
11,787.5 ریال7:01:57
11,790 ریال6:52:37
11,780 ریال6:49:38
11,785 ریال6:44:13
11,775 ریال6:40:44
11,792.5 ریال6:38:09
11,795 ریال6:31:43
11,792.5 ریال6:19:42
11,807.5 ریال6:17:17
11,802.5 ریال6:13:39
11,797.5 ریال6:10:43
11,805 ریال6:07:42
11,797.5 ریال5:58:39
11,795 ریال5:52:38
11,797.5 ریال5:46:51
11,792.5 ریال5:41:18
11,787.5 ریال5:38:00
11,782.5 ریال5:35:15
11,790 ریال5:25:42
11,787.5 ریال5:22:40
11,795 ریال5:19:40
11,797.5 ریال5:16:45
11,800 ریال5:13:42
11,787.5 ریال5:11:10
11,772.5 ریال5:04:40
11,787.5 ریال5:02:14
11,795 ریال4:59:24
11,790 ریال4:55:57
11,765 ریال4:52:42
11,775 ریال4:49:45
11,772.5 ریال4:44:26
11,750 ریال4:40:53
11,755 ریال4:38:05
11,725 ریال4:28:49
11,730 ریال4:23:25
11,725 ریال4:19:37
11,737.5 ریال4:16:45
11,760 ریال3:55:48
11,762.5 ریال3:52:55
11,767.5 ریال3:47:14
11,770 ریال3:40:44
11,772.5 ریال3:35:08
11,765 ریال3:32:32
نظرات