کالایاب
شاخص یاب

Nghiabinh Rail Way

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,800 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,800 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,300 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,520 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 720 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.41%