کالایاب
شاخص یاب

Next 150

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,591 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,650 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 61.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,627 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 38.45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,630 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 41.45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.6%