شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

New Europe Blue Chip EUR

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,138 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 26.66 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,144 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20.66 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,139 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25.66 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,159 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.66 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.49%