شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nedbank Group

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22,544 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,095.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,071 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 568.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 23,139 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 500.88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,237 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 597.12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.53%