کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

Nasdaq

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,917 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 31.56 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,038 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 89.44 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,950 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.44 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,883 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 65.56 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.83%