صفحات مرتبط
شاخص یاب

Nasdaq

  • نرخ فعلی:7772.71
  • بالاترین قیمت روز:7877.07
  • پایین ترین قیمت روز:7733.7
  • بیشترین مقدار نوسان روز:61.41
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.47%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,874.11
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۱۴:۱۴
  • نرخ روز گذشته:7,877.12
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:104.41

نمودار کندل استیک Nasdaq در روز جاری

نمودار کندل استیک Nasdaq در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,772.71 ریال21:14:14
7,772.8 ریال21:13:15
7,769.35 ریال21:12:15
7,773.91 ریال21:11:14
7,773.72 ریال21:10:14
7,771.07 ریال21:09:13
7,772.72 ریال21:08:14
7,773.96 ریال21:07:15
7,773.42 ریال21:06:14
7,771.97 ریال21:05:15
7,769.94 ریال21:04:14
7,768.47 ریال21:03:15
7,762.42 ریال21:03:14
7,772.17 ریال21:02:15
7,767.37 ریال21:01:14
7,762.6 ریال21:00:18
7,761.97 ریال20:59:14
7,762.63 ریال20:58:14
7,763.06 ریال20:57:13
7,763.65 ریال20:56:14
7,762.94 ریال20:55:14
7,759.93 ریال20:54:15
7,756.46 ریال20:53:14
7,757.65 ریال20:52:14
7,758.8 ریال20:51:16
7,761.23 ریال20:50:17
7,762.1 ریال20:49:14
7,760.75 ریال20:48:18
7,756.21 ریال20:47:13
7,755.3 ریال20:46:14
7,756.27 ریال20:45:15
7,754.8 ریال20:44:15
7,752.75 ریال20:43:15
7,752.13 ریال20:42:14
7,752.64 ریال20:41:15
7,753.44 ریال20:40:13
7,749.75 ریال20:39:15
7,748.1 ریال20:38:14
7,742.42 ریال20:37:14
7,743.47 ریال20:36:14
7,744.47 ریال20:35:16
7,744.57 ریال20:34:14
7,742.59 ریال20:33:14
7,753.24 ریال20:33:08
7,742.95 ریال20:32:14
7,741.84 ریال20:31:14
7,741.29 ریال20:30:15
7,740.53 ریال20:29:14
7,744.72 ریال20:28:15
7,746.3 ریال20:27:17
7,748.26 ریال20:26:16
7,747.27 ریال20:25:15
7,747.7 ریال20:24:14
7,749.72 ریال20:23:14
7,749.64 ریال20:22:14
7,754.34 ریال20:21:15
7,754.74 ریال20:20:15
7,753.24 ریال20:19:14
7,747.74 ریال20:18:15
7,750.12 ریال20:17:15
7,753.03 ریال20:16:15
7,754.33 ریال20:15:15
7,753.71 ریال20:14:15
7,752.25 ریال20:13:15
7,754.14 ریال20:12:15
7,755.92 ریال20:11:15
7,759.35 ریال20:10:15
7,761.56 ریال20:09:14
7,767.89 ریال20:08:16
7,768.2 ریال20:07:15
7,768.24 ریال20:06:14
7,764.59 ریال20:05:18
7,760.68 ریال20:04:15
7,759.46 ریال20:03:16
7,747.55 ریال20:03:14
7,759.32 ریال20:02:15
7,757.99 ریال20:01:13
7,757.97 ریال20:00:20
7,761.23 ریال19:59:15
7,758.59 ریال19:58:15
7,759.14 ریال19:57:14
7,756.8 ریال19:56:14
7,751.25 ریال19:55:18
7,751.52 ریال19:54:17
7,753 ریال19:53:16
7,749.62 ریال19:52:16
7,753.76 ریال19:51:15
7,751.04 ریال19:50:17
7,748.74 ریال19:49:15
7,747.29 ریال19:48:16
7,750.28 ریال19:47:16
7,751.17 ریال19:46:17
7,754.27 ریال19:45:16
7,754.09 ریال19:44:16
7,756.17 ریال19:43:16
7,758.43 ریال19:42:17
7,754.72 ریال19:41:15
7,753.86 ریال19:40:16
7,743.01 ریال19:39:15
7,737.99 ریال19:38:14
7,740.56 ریال19:37:15
7,741.92 ریال19:36:19
7,745.99 ریال19:35:16
7,740.35 ریال19:34:14
7,741.18 ریال19:33:16
7,748.81 ریال19:33:06
7,743.63 ریال19:32:15
7,742.68 ریال19:31:20
7,737.91 ریال19:30:19
7,740.14 ریال19:29:15
7,739.64 ریال19:28:15
7,737.02 ریال19:27:19
7,733.96 ریال19:26:15
7,737 ریال19:25:15
7,734.99 ریال19:24:15
7,736.29 ریال19:23:15
7,739.6 ریال19:22:15
7,741.36 ریال19:21:15
7,749.38 ریال19:20:17
7,749.1 ریال19:19:15
7,748.02 ریال19:18:15
7,750.71 ریال19:17:15
7,749.09 ریال19:16:13
7,749.54 ریال19:15:18
7,754.19 ریال19:14:14
7,753.78 ریال19:13:14
7,756.74 ریال19:12:16
7,758.46 ریال19:11:15
7,756.6 ریال19:10:16
7,754.59 ریال19:09:17
7,751.69 ریال19:08:15
7,742.2 ریال19:07:17
7,741.73 ریال19:06:17
7,737.88 ریال19:05:17
7,738.1 ریال19:04:15
7,733.7 ریال19:03:15
7,758.56 ریال19:03:13
7,740.97 ریال19:02:15
7,738.03 ریال19:01:17
7,737.93 ریال19:00:17
7,740.62 ریال18:59:18
7,745.15 ریال18:58:14
7,745.74 ریال18:57:17
7,746.66 ریال18:56:16
7,752.83 ریال18:55:16
7,750.23 ریال18:54:17
7,751.24 ریال18:53:15
7,756.13 ریال18:52:15
7,758.57 ریال18:51:15
7,758.51 ریال18:50:17
7,759.03 ریال18:49:16
7,751.87 ریال18:48:15
7,756.26 ریال18:47:18
7,761.16 ریال18:46:16
7,764.54 ریال18:45:18
7,767.6 ریال18:44:14
7,766.07 ریال18:43:14
7,764.63 ریال18:42:16
7,759.08 ریال18:41:16
7,763.9 ریال18:40:15
7,767.43 ریال18:39:15
7,767.31 ریال18:38:14
7,766.72 ریال18:37:17
7,762.98 ریال18:36:17
7,764.13 ریال18:35:15
7,769.22 ریال18:34:17
7,771.5 ریال18:33:15
7,804.23 ریال18:33:04
7,779.64 ریال18:32:15
7,779.74 ریال18:31:16
7,790.16 ریال18:30:18
7,790.53 ریال18:29:18
7,798.62 ریال18:28:14
7,797.88 ریال18:27:15
7,799.75 ریال18:26:15
7,802.57 ریال18:25:16
7,809.35 ریال18:24:16
7,805.25 ریال18:23:14
7,803.34 ریال18:22:16
7,802.49 ریال18:21:14
7,806.76 ریال18:20:15
7,804.23 ریال18:19:18
7,804.26 ریال18:18:14
7,810.15 ریال18:17:16
7,815.34 ریال18:16:16
7,822.11 ریال18:15:16
7,824.22 ریال18:14:15
7,825.45 ریال18:13:16
7,828.98 ریال18:12:15
7,831.7 ریال18:11:16
7,828.32 ریال18:10:16
7,827.43 ریال18:09:15
7,821.12 ریال18:08:18
7,816.98 ریال18:07:15
7,816.25 ریال18:06:16
7,809.43 ریال18:05:16
7,807.05 ریال18:04:14
7,809.48 ریال18:03:16
7,870.89 ریال18:03:12
7,812.8 ریال18:02:15
7,809.49 ریال18:01:16
7,870.89 ریال0:35:32
7,869.4 ریال0:35:06
7,870.89 ریال0:31:28
7,870.07 ریال0:30:31
7,871.22 ریال0:29:29
7,868.98 ریال0:28:29
7,868.77 ریال0:27:28
7,869.19 ریال0:26:28
7,869.93 ریال0:25:28
7,869.8 ریال0:24:29
7,869.16 ریال0:23:27
7,868.76 ریال0:22:27
7,868.37 ریال0:21:29
7,871.08 ریال0:20:29
7,871.06 ریال0:19:28
7,871.98 ریال0:18:27
7,872.59 ریال0:17:27
7,873.57 ریال0:16:28
7,873.07 ریال0:15:31
7,873.39 ریال0:14:30
7,874.29 ریال0:13:29
7,875.45 ریال0:12:31
7,875.66 ریال0:11:29
7,876.6 ریال0:10:30
7,875.42 ریال0:09:28
7,873.87 ریال0:08:29
7,875.99 ریال0:07:29
7,877.07 ریال0:06:28
7,875.91 ریال0:05:28
7,872.38 ریال0:04:48
7,874.6 ریال0:04:33
7,874.11 ریال0:03:30
نظرات