شاخص یاب

پزو مکزیک / دلار

  • نرخ فعلی:0.052
  • بالاترین قیمت روز:0.053
  • پایین ترین قیمت روز:0.052
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.053
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۱۴:۱۷
  • نرخ روز گذشته:0.0529
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.73%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک پزو مکزیک / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پزو مکزیک / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.052 ریال19:14:17
0.0521 ریال19:12:26
0.052 ریال19:11:17
0.0521 ریال19:04:17
0.052 ریال19:03:25
0.0521 ریال18:37:16
0.052 ریال18:31:18
0.0521 ریال18:28:18
0.052 ریال18:26:18
0.0521 ریال18:25:18
0.052 ریال18:23:17
0.0521 ریال18:20:19
0.0522 ریال18:16:16
0.0521 ریال18:15:25
0.0522 ریال17:56:17
0.0521 ریال17:51:25
0.0522 ریال17:50:20
0.0521 ریال17:43:16
0.0522 ریال17:42:26
0.0521 ریال17:40:20
0.0522 ریال17:37:16
0.0521 ریال17:35:18
0.0522 ریال17:32:19
0.0523 ریال17:14:17
0.0522 ریال17:12:25
0.0523 ریال17:10:18
0.0522 ریال17:09:24
0.0523 ریال16:58:17
0.0524 ریال16:55:17
0.0523 ریال16:50:19
0.0522 ریال16:42:25
0.0523 ریال16:18:23
0.0522 ریال16:16:17
0.0523 ریال15:59:16
0.0524 ریال15:39:23
0.0525 ریال15:35:18
0.0524 ریال15:27:23
0.0525 ریال15:18:23
0.0526 ریال15:16:41
0.0526 ریال15:16:10
0.0526 ریال15:15:17
0.0526 ریال15:14:26
0.0525 ریال15:07:45
0.0525 ریال15:05:10
0.0525 ریال15:03:43
0.0526 ریال14:52:25
0.0526 ریال14:51:08
0.0526 ریال14:50:01
0.0526 ریال14:49:11
0.0527 ریال14:25:21
0.0527 ریال14:24:01
0.0527 ریال14:23:05
0.0527 ریال14:22:15
0.0528 ریال14:18:08
0.0527 ریال14:11:47
0.0527 ریال14:10:58
0.0527 ریال14:09:33
0.0527 ریال14:08:43
0.0527 ریال14:07:54
0.0528 ریال14:06:43
0.0528 ریال14:05:49
0.0528 ریال14:05:22
0.0528 ریال14:03:52
0.0528 ریال14:02:41
0.0527 ریال14:01:47
0.0527 ریال14:00:10
0.0527 ریال13:59:07
0.0527 ریال13:58:20
0.0528 ریال13:50:17
0.0528 ریال13:49:29
0.0528 ریال13:48:18
0.0528 ریال13:47:20
0.0529 ریال13:38:18
0.0529 ریال13:37:36
0.0529 ریال13:36:26
0.0529 ریال13:35:27
0.053 ریال13:29:01
0.053 ریال13:28:10
0.053 ریال13:26:58
0.053 ریال13:26:01
0.0529 ریال13:17:07
0.0529 ریال13:16:14
0.0529 ریال13:15:00
0.0529 ریال13:14:02
0.053 ریال12:52:10
0.053 ریال12:50:56
0.053 ریال12:49:54
0.053 ریال12:49:03
0.0529 ریال12:45:08
0.0529 ریال12:44:14
0.0529 ریال12:43:29
0.0529 ریال12:42:09
0.053 ریال12:40:38
0.053 ریال12:39:30
0.053 ریال12:38:36
0.053 ریال12:37:55
0.053 ریال12:36:42
0.0529 ریال12:34:56
0.0529 ریال12:33:37
0.0529 ریال12:32:38
0.0529 ریال12:31:37
0.053 ریال12:11:01
0.053 ریال12:09:52
0.053 ریال12:08:57
0.053 ریال12:08:10
0.053 ریال12:06:52
0.0529 ریال12:03:54
0.0529 ریال12:02:41
0.0529 ریال12:01:46
0.053 ریال11:43:33
0.053 ریال11:40:50
0.053 ریال11:39:43
0.0529 ریال11:26:58
0.0529 ریال11:25:58
0.0529 ریال11:23:56
0.0528 ریال11:23:00
0.0528 ریال11:22:13
0.0528 ریال11:21:01
0.0528 ریال11:20:05
0.0529 ریال11:05:58
0.0529 ریال11:05:32
0.0529 ریال11:03:59
0.0529 ریال11:01:43
0.0528 ریال10:48:00
0.0528 ریال10:47:05
0.0528 ریال10:46:21
0.0528 ریال10:45:13
0.0527 ریال10:35:44
0.0527 ریال10:34:54
0.0527 ریال10:33:37
0.0527 ریال10:32:32
0.0528 ریال10:17:07
0.0528 ریال10:16:24
0.0528 ریال10:15:12
0.0528 ریال10:14:18
0.0528 ریال10:13:29
0.0527 ریال8:58:52
0.0527 ریال8:58:04
0.0527 ریال8:56:54
0.0527 ریال8:55:52
0.0528 ریال8:52:58
0.0528 ریال8:52:08
0.0527 ریال8:09:10
0.0527 ریال8:08:20
0.0527 ریال8:07:30
0.0527 ریال8:06:22
0.0527 ریال8:05:27
0.0526 ریال8:02:08
0.0526 ریال8:01:12
0.0527 ریال7:25:45
0.0527 ریال7:24:58
0.0527 ریال7:23:51
0.0527 ریال7:22:46
0.0528 ریال6:52:33
0.0528 ریال6:51:45
0.0528 ریال6:50:29
0.0528 ریال6:49:26
0.0529 ریال6:41:27
0.0529 ریال6:40:27
0.0529 ریال6:39:40
0.0529 ریال6:38:34
0.0528 ریال6:35:40
0.0528 ریال6:34:42
0.0529 ریال6:30:35
0.0529 ریال6:29:40
0.0529 ریال6:29:07
0.0529 ریال6:27:46
0.0528 ریال6:11:13
0.0528 ریال6:10:28
0.0528 ریال6:09:16
0.0528 ریال6:08:26
0.0528 ریال6:07:42
0.0529 ریال3:28:18
0.0529 ریال3:27:20
0.0529 ریال3:26:10
0.053 ریال3:24:34
0.053 ریال3:23:29
0.053 ریال3:22:31
0.0529 ریال3:21:43
0.0529 ریال3:20:28
0.0529 ریال3:19:25
0.0529 ریال3:18:39
0.053 ریال3:17:27
0.053 ریال3:16:29
0.053 ریال3:15:41
0.053 ریال3:14:28
0.0529 ریال2:46:58
0.0529 ریال2:46:01
0.0529 ریال2:45:12
0.053 ریال2:26:15
0.053 ریال2:25:13
0.053 ریال2:24:20
0.0529 ریال2:07:50
0.0529 ریال2:07:10
0.0529 ریال2:05:17
0.0529 ریال2:04:46
0.053 ریال1:54:32
0.053 ریال1:53:20
0.053 ریال1:52:19
0.053 ریال1:51:29
0.0529 ریال1:49:15
0.0529 ریال1:48:12
0.0529 ریال1:47:07
0.053 ریال1:45:21
0.053 ریال1:44:08
0.0529 ریال1:42:24
0.0529 ریال1:41:11
0.0529 ریال1:40:21
0.053 ریال1:36:54
0.0529 ریال1:34:49
0.0529 ریال1:34:02
0.0529 ریال1:32:49
0.0529 ریال1:31:44
0.053 ریال1:29:21
0.053 ریال1:28:21
0.0529 ریال1:25:31
0.0529 ریال1:24:44
0.053 ریال1:19:24
0.053 ریال1:18:35
0.053 ریال1:16:28
0.0529 ریال1:12:47
0.053 ریال1:09:42
0.053 ریال1:09:28
0.0529 ریال0:51:39
0.0529 ریال0:50:24
0.0529 ریال0:49:20
0.0529 ریال0:48:30
0.053 ریال0:29:26
نظرات