شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Metsa Board Oyj A

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.48 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.48 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.48 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.52 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.02%