صفحات مرتبط

مثقال طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,927,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 35,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,959,740 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,260 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,971,103 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,103 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,985,678 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22,678 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.46%