صفحات مرتبط

مثقال طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک مثقال طلا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,353,250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 39,250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,320,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,257,656 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 56,344 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,111,719 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 202,281 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.96%