مثقال طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,984,077 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12,077 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,953,889 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18,111 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,886,208 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 85,792 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,886,657 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 85,343 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.75%