صفحات مرتبط
preload

مثقال طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک مثقال طلا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,612,083 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 61,083 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,545,240 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,760 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,404,171 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 146,829 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,247,297 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 303,703 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.79%