مثقال طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,774,417 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 48,583 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,817,154 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,846 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,886,209 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 63,209 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,757,413 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 65,587 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.38%