صفحات مرتبط

مثقال طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک مثقال طلا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,946,542 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 46,958 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,952,800 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 40,700 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,007,026 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13,526 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,986,312 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,188 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.14%