مثقال طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,985,231 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21,231 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,967,556 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,556 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,928,955 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 35,045 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,898,875 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 65,125 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.33%