صفحات مرتبط

مثقال طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,114,958 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 45,458 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,081,960 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12,460 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,010,746 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 58,754 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,953,834 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 115,666 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.33%