صفحات مرتبط

مثقال طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,973,885 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,615 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,976,673 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 173 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,009,907 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33,407 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,976,889 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 389 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.01%