مثقال طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,856,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,833,521 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 41,479 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.86%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,853,099 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21,901 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,838,213 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 36,787 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.76%