صفحات مرتبط

مثقال طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,215,577 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 285,577 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,982,732 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 52,732 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,190,651 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 739,349 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,589,795 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,340,205 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.34%