کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

مثقال طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,423,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 903,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,510,800 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 990,800 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,874,118 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 354,118 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,982,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,538,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.06%