صفحات مرتبط

مثقال طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک مثقال طلا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,118,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,083,615 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 57,385 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,999,481 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 141,519 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,006,014 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 134,986 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.7%