صفحات مرتبط
شاخص یاب

مثقال طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,567,857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 132,143 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,383,033 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 316,967 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,351,203 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,348,797 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,824,221 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,875,779 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 43.92%