صفحات مرتبط

مثقال طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,007,111 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 45,889 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,961,842 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 91,158 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,968,951 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 84,049 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,907,483 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 145,517 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.97%