صفحات مرتبط

مثقال طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,354,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,352,731 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,731 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,989,551 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 357,449 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,679,808 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 667,192 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.75%