کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

مثقال طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18,274,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,224,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18,521,304 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,471,304 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,816,765 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,766,765 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,226,715 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,176,715 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.9%