صفحات مرتبط
شاخص یاب

مثقال طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,495,417 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 264,583 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,931,692 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 828,308 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,816,143 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 943,857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,839,124 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 920,876 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.21%