کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

مثقال طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18,003,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18,198,913 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 178,913 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,291,541 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,728,459 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,328,410 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,691,590 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.36%