صفحات مرتبط
شاخص یاب

مثقال طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,542,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 28,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18,930,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,360,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,786,880 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,783,120 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,630,642 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,939,358 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 51.07%