شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مثقال طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,998,182 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 361,818 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,713,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 646,364 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,699,155 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 660,845 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17,909,357 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 450,643 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.52%