صفحات مرتبط

مثقال طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,372,385 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 177,385 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,343,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 148,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.86%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,133,905 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 61,095 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,072,399 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 122,601 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.42%