صفحات مرتبط
شاخص یاب

مثقال طلا

  • نرخ فعلی:11,515,000
  • بالاترین قیمت روز:11,610,000
  • پایین ترین قیمت روز:11,122,500
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,975,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.72%
  • نرخ بازگشایی بازار:11,122,500
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۱۲:۲۷
  • نرخ روز گذشته:10,925,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.4%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:590,000

نمودار کندل استیک مثقال طلا در روز جاری

نمودار کندل استیک مثقال طلا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
11,515,000 ریال19:12:27
11,510,000 ریال19:07:24
11,495,000 ریال19:06:59
11,480,000 ریال19:02:50
11,465,000 ریال19:00:52
11,440,000 ریال18:58:25
11,420,000 ریال18:54:51
11,410,000 ریال18:50:27
11,430,000 ریال18:48:51
11,440,000 ریال18:47:04
11,425,000 ریال18:45:59
11,440,000 ریال18:43:42
11,455,000 ریال18:43:24
11,480,000 ریال18:39:26
11,490,000 ریال18:35:02
11,500,000 ریال18:33:58
11,510,000 ریال18:32:20
11,520,000 ریال18:31:10
11,525,000 ریال18:30:26
11,530,000 ریال18:30:04
11,535,000 ریال18:26:07
11,530,000 ریال18:23:23
11,510,000 ریال18:17:02
11,515,000 ریال18:16:18
11,530,000 ریال18:12:49
11,535,000 ریال18:11:11
11,530,000 ریال18:10:54
11,535,000 ریال18:10:26
11,540,000 ریال18:09:12
11,550,000 ریال18:06:59
11,555,000 ریال18:06:30
11,560,000 ریال18:06:23
11,570,000 ریال18:05:31
11,575,000 ریال18:05:09
11,580,000 ریال18:04:21
11,585,000 ریال18:01:25
11,580,000 ریال17:58:52
11,570,000 ریال17:58:43
11,565,000 ریال17:57:32
11,555,000 ریال17:57:24
11,540,000 ریال17:55:55
11,530,000 ریال17:55:29
11,610,000 ریال17:51:09
11,520,000 ریال16:26:22
11,525,000 ریال16:26:05
11,520,000 ریال16:22:41
11,500,000 ریال16:18:55
11,520,000 ریال16:16:17
11,530,000 ریال16:15:40
11,580,000 ریال16:09:00
11,540,000 ریال16:04:54
11,420,000 ریال15:56:33
11,530,000 ریال15:48:56
11,540,000 ریال15:46:21
11,550,000 ریال15:40:21
11,560,000 ریال15:40:13
11,595,000 ریال15:36:33
11,610,000 ریال15:29:52
11,550,000 ریال15:08:08
11,540,000 ریال15:06:38
11,510,000 ریال15:00:17
11,490,000 ریال14:57:16
11,485,000 ریال14:57:09
11,395,000 ریال14:42:26
11,390,000 ریال14:42:07
11,345,000 ریال14:33:22
11,330,000 ریال14:30:06
11,325,000 ریال14:29:54
11,320,000 ریال14:29:06
11,305,000 ریال14:25:14
11,310,000 ریال14:22:57
11,320,000 ریال14:20:32
11,315,000 ریال14:20:26
11,305,000 ریال14:19:28
11,310,000 ریال14:17:04
11,330,000 ریال14:12:53
11,320,000 ریال14:11:58
11,325,000 ریال13:51:05
11,330,000 ریال13:49:03
11,317,500 ریال13:40:04
11,322,500 ریال13:31:03
11,320,000 ریال13:22:03
11,315,000 ریال13:19:04
11,320,000 ریال13:05:03
11,302,500 ریال12:58:04
11,320,000 ریال12:44:02
11,122,500 ریال12:41:06
نظرات