کالایاب
شاخص یاب

Merval Argentina

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 26,690 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,423.69 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,457 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9,190.69 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 39.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 33,872 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10,605.69 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 45.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,474 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,207.69 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 35.28%