شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Merval Argentina

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,809 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,993.96 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 29,185 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,617.96 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,107 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,695.96 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 30,129 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,673.96 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.56%