شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Mari Petroleum Company

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,061 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 34 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 976 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 51 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 917 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 110 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 973 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 54 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.55%