کالایاب
شاخص یاب

Malaysia Top 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,179 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 42.92 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,310 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 173.92 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,465 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 328.92 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,455 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 318.92 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.86%