شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MAD/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.1039
  • بالاترین قیمت روز:0.1039
  • پایین ترین قیمت روز:0.1037
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1037
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۳۶:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.1039
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک MAD/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک MAD/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1039 ریال7:36:04
0.1037 ریال7:35:16
0.1037 ریال7:35:15
0.1039 ریال7:29:03
0.1037 ریال7:28:13
0.1039 ریال7:22:04
0.1037 ریال7:21:13
0.1039 ریال7:15:05
0.1039 ریال7:15:04
0.1037 ریال7:14:13
0.1039 ریال7:08:04
0.1037 ریال7:07:13
0.1039 ریال7:01:05
0.1037 ریال7:00:20
0.1037 ریال7:00:19
0.1039 ریال6:57:04
0.1037 ریال6:56:13
0.1039 ریال6:50:06
0.1039 ریال6:50:05
0.1037 ریال6:49:13
0.1039 ریال6:43:04
0.1037 ریال6:42:12
0.1039 ریال6:36:04
0.1037 ریال6:35:15
0.1037 ریال6:35:14
0.1039 ریال6:29:04
0.1037 ریال6:28:13
0.1039 ریال6:22:04
0.1037 ریال6:21:14
0.1039 ریال6:15:06
0.1039 ریال6:15:04
0.1037 ریال6:14:15
0.1039 ریال6:08:04
0.1037 ریال6:07:15
0.1039 ریال6:01:06
0.1037 ریال6:00:21
0.1037 ریال6:00:21
0.1039 ریال5:57:04
0.1037 ریال5:56:14
0.1039 ریال5:50:06
0.1039 ریال5:50:06
0.1037 ریال5:49:14
0.1039 ریال5:43:05
0.1037 ریال5:42:13
0.1039 ریال5:36:04
0.1037 ریال5:35:15
0.1037 ریال5:35:14
0.1039 ریال5:29:04
0.1037 ریال5:28:14
0.1039 ریال5:22:05
0.1037 ریال5:21:14
0.1039 ریال5:15:05
0.1039 ریال5:15:04
0.1037 ریال5:14:14
0.1039 ریال5:08:04
0.1037 ریال5:07:13
0.1039 ریال5:01:05
0.1037 ریال5:00:20
0.1037 ریال5:00:17
0.1039 ریال4:57:04
0.1037 ریال4:56:13
0.1039 ریال4:50:06
0.1039 ریال4:50:04
0.1037 ریال4:49:13
0.1039 ریال4:43:04
0.1037 ریال4:42:13
0.1039 ریال4:36:03
0.1037 ریال4:35:14
0.1037 ریال4:35:14
0.1039 ریال4:29:04
0.1037 ریال4:28:12
0.1039 ریال4:22:04
0.1037 ریال4:21:13
0.1039 ریال4:15:05
0.1039 ریال4:15:04
0.1037 ریال4:14:13
0.1039 ریال4:08:04
0.1037 ریال4:07:12
0.1039 ریال4:01:05
0.1037 ریال4:00:20
0.1037 ریال4:00:20
0.1039 ریال3:57:04
0.1037 ریال3:56:13
0.1039 ریال3:50:06
0.1039 ریال3:50:05
0.1037 ریال3:49:13
0.1039 ریال3:43:04
0.1037 ریال3:42:12
0.1039 ریال3:36:04
0.1037 ریال3:35:15
0.1037 ریال3:35:14
0.1039 ریال3:29:04
0.1037 ریال3:28:13
0.1039 ریال3:22:04
0.1037 ریال3:21:13
0.1039 ریال3:15:05
0.1039 ریال3:15:05
0.1037 ریال3:14:13
0.1039 ریال3:08:04
0.1037 ریال3:07:13
0.1039 ریال3:01:04
0.1037 ریال3:00:18
0.1037 ریال3:00:17
0.1039 ریال2:57:04
0.1037 ریال2:56:13
0.1039 ریال2:50:05
0.1039 ریال2:50:05
0.1037 ریال2:49:13
0.1039 ریال2:43:04
0.1037 ریال2:42:12
0.1039 ریال2:36:04
0.1037 ریال2:35:14
0.1037 ریال2:35:13
0.1039 ریال2:29:03
0.1037 ریال2:28:14
0.1039 ریال2:22:04
0.1037 ریال2:21:12
0.1039 ریال2:15:05
0.1039 ریال2:15:05
0.1037 ریال2:14:12
0.1039 ریال2:08:04
0.1037 ریال2:07:13
0.1039 ریال2:01:05
0.1037 ریال2:00:22
0.1037 ریال2:00:20
0.1039 ریال1:57:04
0.1037 ریال1:56:12
0.1039 ریال1:50:07
0.1039 ریال1:50:05
0.1037 ریال1:49:14
0.1039 ریال1:43:04
0.1037 ریال1:42:13
0.1039 ریال1:36:04
0.1037 ریال1:35:14
0.1037 ریال1:35:13
0.1039 ریال1:29:03
0.1037 ریال1:28:13
0.1039 ریال1:22:04
0.1037 ریال1:21:13
0.1039 ریال1:15:05
0.1039 ریال1:15:04
0.1037 ریال1:14:12
0.1039 ریال1:08:04
0.1037 ریال1:07:13
0.1039 ریال1:01:05
0.1037 ریال1:00:19
0.1037 ریال1:00:18
0.1039 ریال0:57:04
0.1037 ریال0:56:11
0.1039 ریال0:50:06
0.1039 ریال0:50:05
0.1037 ریال0:49:12
0.1039 ریال0:43:04
0.1037 ریال0:42:12
0.1039 ریال0:36:04
0.1037 ریال0:35:13
0.1037 ریال0:35:12
0.1039 ریال0:29:03
0.1037 ریال0:28:13
0.1039 ریال0:22:04
0.1037 ریال0:21:12
0.1039 ریال0:15:05
0.1039 ریال0:15:05
0.1037 ریال0:14:12
0.1039 ریال0:08:04
0.1037 ریال0:07:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات