شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 328 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.12 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 326 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.12 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 326 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 324 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.2%