کالایاب
شاخص یاب

Lyxor UCITS MSCI World D-EUR

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 186 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.21 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 190 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.79 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 190 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.79 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 188 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.21 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.64%