شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 136 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.34 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 136 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.34 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 132 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.66 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 127 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.66 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.03%