شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,102 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 221.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,152 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 271.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,227 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 346.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,105 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 224.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.85%