شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,656 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 44.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,755 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 143.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,815 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 203.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,777 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 165.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.95%