شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 90 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.79 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 89 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.79 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.79 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 90 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.79 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.1%