کالایاب
شاخص یاب

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash C-USD

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 94 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 94 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.03 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 93 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.97 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 93 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.97 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.04%